Enligt planförslaget över det nya Åby entré ska det byggas drygt 315 bostäder i två kvarter och lokaler för verksamheter.

Under 2016 var ett detaljplansförslag ute på samråd där flera myndigheter och aktörer inkom med synpunkter.

Bland annat menade dåvarande grund- och förskoleskolenämnden att behovet av förskoleplatser är stort i Åbyområdet i Västerhaninge och därför är viktigt att förskolan byggs i tidigt skede.

Men i det förslag som nu går ut på granskning där allmänheten får tycka till så finns förskola inte längre med.

Enligt Andreas Paulson, stadsarkitekt I Haninge, har man gjort bedömningen att en förskola inte längre är nödvändig i området från början.

– Det finns flera anledningar att vi gör den bedömningen. Det har varit en lång process tillsammans med lokalförsörjningsenheten. Det har bland annat inte varit lika stor inflyttning till Västerhaninge som vi initialt planerat för, säger han.

Andreas Paulson, stadsarkitekt, Haninge kommun

Andreas Paulson, stadsarkitekt, Haninge kommun

Haninge kommun

Sedan planen var ute på samråd har det tillkommit två förskolor i området samt att nya Åbyskolan öppnat 2020. Man har även byggt ut och renoverat Ribbyskolan. Det finns även planer för ytterligare två förskolor, bland annat en vid Ringvägen.

– Vi kommer även att framöver utreda om möjligheten att ha en förskola vid Nytorpsskolan, som i dag finns kvar som en utrymningsskola. Det kommer dröja ett tag innan Åby entré står klart så det finns möjligheten att se över flera alternativ, säger Andreas Paulson.

Övriga förändringar sedan samrådet är att själva projektet generellt minskat något. Utredningar visade att det på området finns en bäckravin att ta hänsyn till som anses ha ett högt naturvärde och det bör lämnas en "buffertzon" på 30 meter mellan den och bebyggelsen.

– Det rör sig om några mindre justeringar men det är delvis därför bedömningen görs att det inte finns tillräckligt med utrymme för en förskola, säger Andreas Paulson.

Detaljplanen är nu på granskning fram till 7 september.