Promenad. Kristina Lång, (C), ordförande i kommunstyrelsens planutskott, som beslutar om reservatet, och Deshira Flankör, (M), ordförande i kommunstyrelsen, pratade med en Ingaröbo tidigare i somras om den planerade bebyggelsen söder om Brunn. Foto: Eva Tonström

Ingarö får nytt naturreservat

Ingarö ska få ytterligare ett naturreservat. Nästa vecka tas beslut om att påbörja arbetet med att skydda ett stort naturområde söder om Brunn.

  • Publicerad 16:40, 3 sep 2021

Kommunen ska börja utreda ett nytt naturreservat på Ingarö. Det är ett 265 hektar stort naturområde söder om Brunn som sträcker sig på båda sidor om Mörtviksvägen.

Området bedöms ha höga djur- och naturvärden med många träd som är över 120 år gamla och flera rödlistade och skyddade arter. Det används som rekreationsområde av många och är en del av Nacka–Värmdös gröna kil, enligt kommunen.   

– Det ligger också nära bebyggelse vilket är bra eftersom det då kommer många människor till del och det är en viktig aspekt här, säger Moa Öhman, avdelningschef på samhällsbyggnadskontoret i Värmdö kommun.

– I och med bildandet av ett naturreservat säkrar vi ett långsiktigt skydd av ett stort naturområde, som inte kommer att bebyggas, tillägger hon.

Bostäder planeras i skogen

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Även att säkra viktiga frilufts- och rekreationsområden, tysta områden, variationsrikedom, skogskänsla, vattenkontakt och kuperad terräng, enligt kommunen. Markerade spår och leder kommer att bevaras och utvecklas.

En sak som måste tas hänsyn till är planerna på 400 nya bostäder i just det här området, Brunn 1:286. Planen är en variation av storlekar och bostadstyper och en förskola för cirka 120 barn. I våras godkändes ett start-pm för att utreda detta.

Hur fungerar naturreservat ihop med de planerade bostäderna?

– Vi kommer att jobba parallellt med båda planerna och det kommer att ske i dialog med markägaren, så att alla blir nöjda. Processerna är beroende av varandra. Reservatet kommer att ligga bredvid bostadsområdet kan man säga. En viktig fråga att jobba med är var ska gränsen för reservatet gå för att det ska fungera rent praktiskt, säger Moa Öhman.

Östra delen av området ägs av Värmdö kommun och den västra delen är privatägd. Kommunen ska ansvara för förvaltning och skötsel av reservatet.

Stora protester mot nya bostäder på Ingarö

Placering. Grönt streckat område är planerat naturreservat. Rött visar högt naturvärde, beige påtagligt naturvärde och gult ett visst naturvärde. Foto: Värmdö kommun

Naturreservat Brunn

Vad: 265 hektar stort naturområde utreds för att bli naturreservat

Var: Söder om Brunn, från Bergvik/Henriksdal i väst till Enkärret i öst

När: Beräknas vara klart under år 2023

Visa merVisa mindre