Politikerna i stadsbyggnadsnämnden går vidare med planerna på runt 45 nya hyresrätter vid Årsta centrum. En byggnad i korsningen Skedviksvägen/Bränningevägen ska enligt förslaget byggas på med två våningar. Där planeras även en bostadsgård och möjlighet till takterrass med pergola.

I dag finns en vårdcentral, förskola, tandläkarmottagning och korttidsboende i byggnaden. Planen är att förskolan ska flytta när det tillfälliga bygglovet går ut 2026.

Påbyggnaden ska enligt förslaget ha respekt för byggnadens grundform, och samspela med färg, volym och proportioner, men samtidigt representera "ett nytt tidslager".

Påbyggnaden ska enligt förslaget ha respekt för byggnadens grundform, och samspela med färg, volym och proportioner, men samtidigt representera "ett nytt tidslager".

Equator

Under samrådet, som hölls tidigare i år, fick stadsbyggnadskontoret in 35 yttranden. En del närboende hade synpunkter på ändrade ljus- och siktförhållanden samt ökad belastning på befintliga parkeringar. Stadsbyggnadskontoret bedömer att behovet av nya bostäder väger tyngre.

Gamla synder i marken

I området har man hittat föroreningar i marken som överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning.

– Det är rester från en bilverkstad och drivmedelsstation, säger Sophia Norrman Winter, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Risken för befintliga verksamheter bedöms som liten på grund av att marken är hårdgjord, ingen grävning i jorden pågår och inget dricksvattenuttag sker.

– De undersökningar som har gjorts hittills har visat att det inte behövs åtgärder nu. I det fortsatta planarbetet ska det göras en utökad markmiljöundersökning, säger Sophia Norrman Winter.

Man ska även titta vidare på risken för jordskred.

– Den ökar till följd av ett ändrat klimat med mer intensiva regn. När befintlig byggnad byggs på med nya våningar kommer tyngden på marken öka, säger Sophia Norrman Winter.

Preliminärt kan detaljplanen gå ut på granskning i september och antas i december i år.