I takt med att Handen och Vega ska växa ihop i det som ska bli en ny regional stadskärna, har turen kommit till Hermanstorp. Det slumriga fritidshusområdet, som ligger som en grön kil mellan Vega, Kolartorp och Handen, är ett av kommunens så kallade omvandlingsområden som ska förtätas och förvandlas till ett område för permanentboende med kommunalt vatten och avlopp. Redan i dag är många av fritidshusen utbyggda eller ersatta med villor, men det ska bli betydligt fler. 

Åke Nordin laddar med dynamit och så går en av dagens fem salvor av på Gräsvretsvägen.

Åke Nordin laddar med dynamit och så går en av dagens fem salvor av på Gräsvretsvägen.

Angie Gray

Ett dovt ljud hörs från en sprängning i området. En av dagens totalt fem salvor har gått av i diket intill Gräsvretsvägen. Här sprängs berg bort för att göra plats åt rör till den nya vatten- och avloppsutbyggnad som pågår sedan förra våren. 

Tre dagvattenanläggningar ett stenkast därifrån ska dessutom råda bot på översvämningsproblematiken som varit i området.

När VA-nätet och nya elledningar är på plats i marken ska grusvägarna i området breddas och asfalteras. På flera av gatorna blir det trottoarer och gång- och cykelvägar ska korsa genom området. På Nordenskiöldsgatan som skär genom området ska bussar trafikera. Allt beräknas stå klart i mitten av nästa år, ett år senare än vad som först beräknades på grund av att upphandlingen fick göras om.

Nyttjar attefallsreglerna

Kommunen äger de allmänna ytorna i Hemanstorp, men de drygt 100 fastigheterna i området är privatägda och kan styckas av så att varje tomt blir minst 1000 kvadratmeter. Kommunen vill att exploateringen ska ske varsamt och enligt beräkningarna i detaljplanen kan det bli 90 nya enbostadshus och ett 60-tal radhus i området. 

På flera fastigheter har de gamla husen redan rivits.

På flera fastigheter har de gamla husen redan rivits.

Angie Gray

Men kluster av tomter har köpts upp av byggherrar som ser möjligheter att bygga betydligt mer än vad kommunen avsett med detaljplanen. Genom att nyttja attefallsregeln ska man bygga små bostadsrättsföreningar i stället för enfamiljshus.

– I grund och botten är attefallsreglerna bra, men syftet var inte att byggherrar skulle köpa mark och bygga fler bostäder än planerat. Säg att man har dimensionerat vägar, el och VA till 100 hus och så blir det 300 i stället. Det är svårt att ta höjd för det, säger Linus Björkman (M), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Kluster i området där det byggs mer än enfamiljshus som det var tänkt enligt detaljplanen.

Kluster i området där det byggs mer än enfamiljshus som det var tänkt enligt detaljplanen.

Angie Gray

För när betydligt fler hushåll tillkommer kan det bli problem med infrastrukturen, vilket visat sig kostsamt för flera kommuner runt om i landet, bland annat i Huddinge, där man har fått gräva upp vägar och göra om.

Fall med den här typen av attefallsutbyggnad har prövats i rätten, ända upp i högsta domstolen där byggaktörerna har fått rätt.

I Haninge har man inte tidigare sett den här utvecklingen, men nu är det alltså på gång i Hermanstorp.

– Det är orimligt att attefallsregeln gör att man kan bygga mer än vad detaljplanen medger. Jag tycker inte att lagstiftningen stämmer överens med verkligheten. Men det är lagtrotsigt att säga nej till de här byggloven, så det kan vi inte göra, säger Martin Strömvall (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Vill bygga flerbostadshus

Peter Wrangsell, kommunens projektledare för Hermanstorp, visar runt i området. Han pekar ut ett kluster av fastigheter där hus redan rivits och där det snart ska börja byggas. Utöver attefallsregeln finns det också en byggaktör som hoppas kunna runda detaljplanen och bygga ett antal flerbostadshus med flera lägenheter i varje.

– Om det stannar på den här nivån så har vi kapacitet för överbyggandet, säger Peter Wrangsell.

Peter Wrangsell, Haninge kommun.

Peter Wrangsell, Haninge kommun.

Angie Gray

Men då har möjligheten att ansöka om bygglov bara nyligen påbörjats, och det kan komma att bli betydligt fler.

Att ta höjd för överbyggandet och bygga betydligt större VA-kapacitet än vad som är tänkt enligt detaljplanen är dock inget alternativ, förklarar Peter. För om kapaciteten inte nyttjas så står man med för stora rör och då skulle det skulle vattenkvaliteten försämras. Dessutom är det en kostnadsfråga att överdimensionera.

Två områden näst på tur

Kommunen har en VA- och omvandlingsplan med en priolista över vilka områden som ska förtätas och byggas ut med kommunalt vatten och avlopp.

Härnäst väntar Kolbotten på Dalarö och första etappen av södra Norrby. Där har detaljplanearbetet pågått ett tag och ska ut på granskning senare i år. Man befarar att det kan bli likadant där som i Hermanstorp.

– Byggaktörerna kommer på nya sätt. Det är svårt så länge det inte kommer någon ny rättspraxis. Vi hoppas på ny förändrad lagstiftning, så att områden kan utvecklas så som de planeras, säger Linus Björkman (M).

I utkanten av området som mot vetter Vega gamla villaområde ska det byggas förskola i skogen.

I utkanten av området som mot vetter Vega gamla villaområde ska det byggas förskola i skogen.

Angie Gray