Nu finns en plan för hur Grisslingerakan, sträckan Mölnvik–Ålstäket, ska byggas om. All trafik som ska vidare ut på Värmdö måste passera rakan och minsta störning leder till kilometerlånga köer. 

Sedan 2006 har Grisslingerakan tre körfält med mittenfilen reversibel men det ska nu bytas ut mot fyra körfält, två åt varje håll. En ny gång- och cykelväg anläggs också på norra sidan av vägen. 

Hastigheten höjs

Det här betyder att vägen kommer att breddas från dagens 12 meter till 17 meter, inklusive gång- och cykelvägen. 

Samtidigt höjs hastigheten på sträckan från 50 till 60 kilometer i timmen. Det motiveras med att Grisslingerakan inte är en lokalgata utan en genomfartsled. 

Kan det inte leda till mer köer mot Hemmesta och Stavsnäs, där hastigheten är 30 till 50?

– Nej, eftersom det inte blir någon större skillnad på kapacitet, alltså mängd trafik som passerar Grisslingerakan, så det borde inte leda till mer köer. Det är redan i dag två körfält öppna i den riktning där det är mest trafik, i och med det reversibla körfältet, säger Linnea Ljung, projektledare på Trafikverket. 

Fler passager för cyklister och fotgängare byggs under vägen. Dagens passage vid Grisslinge behålls samtidigt som två nya byggs vid Älgstigen och Ålstäket.

Trafiken leds om 

Två nya ljusreglerade korsningar byggs vid Korpholmsvägen/Älgstigen och Svanstensvägen/Sandtäktsvägen, medan dagens två cirkulationsplatser vid Ålstäket och Mölnvk behålls, men byggs om. Några fastigheter som idag har in- och utfart mot rakan kommer att få nya lokalgator som tar dem fram till leden. 

Syftet med alltihop är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på Grisslingerakan, enligt Trafikverket.

– Utmaningen blir att hålla igång trafiken under byggtiden. Det är väldigt begränsat med yta längs den här vägen men vi räknar med att kunna leda om på det utrymme som finns, säger Linnea Ljung.

På torsdag 25 maj bjuder Trafikverket in till öppet hus i kommunhuset där de kommer att presentera planen.