Den grönblå majoriteten har sedan tidigare beslutat om att lägga en miljard kronor på cykelinfrastrukturen mellan 2019-2022.

I år planerar man att lägga 264, 6 miljoner kronor på att bygga, projektera, utreda och upprusta flera stråk och platser i Stockholm. Här är listan över de prioriterade projekten enligt trafikkontoret och som klubbades nyligen i trafiknämnden.

INNERSTAN

Vasagatan: Nya, bredare cykelbanor, bredare gångbanor, ny belysning och nya träd. Pågår. Några delsträckor har öppnat för cykeltrafiken. Klart 2022.

Mariebergsgatan och Igeldammsgatan: Dubbelriktad cykelbana på delar av Igeldammsgatan, enkelriktad cykelbana på Mariebergsgatan söderut och framkomlighetsåtgärder i korsningen Mariebergsgatan-Drottningholmsvägen. Byggstart i år och klart 2023.

Engelbrektsgatan: Ny dubbelriktad cykelbana på östra sidan. Byggstart i år.

Surbrunnsgatan: Befintlig cykelbana på del av sträckan breddas och genomgående gångbanor. Planerad byggstart i vår.

Nybroplan: Breddning av cykelbana, bättre sammankopplingar och passager samt ökad tillgänglighet för cykel, gångtrafikanter och kollektivtrafik. Bygget planeras för 2021-2022.

SÖDERORT

Sandåkravägen:  Ny dubbelriktad cykelbana mellan Sköndalsvägen och Maria Röhls väg. Genomförandebeslut i år. Byggstart i höst. Klart hösten 2022.

Cykeltunnel Fruängsbanan: En gång- och cykeltunnel ska byggas genom tunnelbanans banvall i höjd med Västertorps t-banestation, liksom en anslutande gång- och cykelbana. Byggs i år.

Örbyleden: Ny cykelbana utmed norra sidan av Örbyleden mellan Lingvägen och Nynäsvägen. Arbetet pågår och ska vara klart i sommar.

Störtloppsvägen: Ny dubbelriktad cykelbana längs Störtloppsvägen och Västertorpsvägen, breddning av gångbana. Preliminär byggstart i höst och klart till sommaren 2022.

Västberga Allé: Ny dubbelriktat cykelbana mellan bron över stambanan och Årstabergsvägen/Södertäljevägen. Genomförandebeslut i år. Planerad byggstart i höst. Klart början av 2023.

Hägerstensvägen: Breddade cykelbanor, hastighetssäkrade korsningar och större väntytor mellan Kilabergsvägen och Södertäljevägen. Preliminär byggstart i år.

Johanneshovsvägen: Breddning av gång- och cykelbana mellan Bolidenplan och Gullmarsplan. Byggstart i vår.

VÄSTERORT

Ulvsundavägen: Breddning av gång- och cykelbana mellan Kvarnbacksvägen och Flygplatsinfarten. Byggstart för södra delen 2021-2022. Delen närmast flygplatsinfarten kan vara klar 2023 men ska samordnas med andra projekt i området.

Bromstensvägen: Ny gång- och cykelbana på norra sidan, samt avsmalning av körbanan. Etapp 1 klar. Etapp 2 ska byggas i år.

Drottningholmsvägen- Alviksplan-Ulvsundaplan: Bättre separerade, breddade och rakare cykelbanor mellan Ulvsundaplan och Tranebergsbron. Byggstart 2022 och klart i början av 2023.

Bällstabro: Enkelriktade cykelbanor i båda riktningarna över bron. Byggstart beräknas till i sommar.

Spånga Station:  Ny cykelbana längs västra sidan av Spånga Stationsväg och Bromstensvägen förbi Spånga station. Byggstart planeras till våren.

Akallastråket:  Trafikverket har anlagt en dubbelriktad gång- och cykelbana längs den östra sidan, men en tillfällig lösning på södra sidan och en anslutning mot Hjulstastråket återstår. Trafikverket har startat projektering för dessa delar i november 2020 enligt trafikkontoret.

INNERSTAN

Cykelbro mellan Gamla Stan och Tegelbacken: Utredning pågår sedan 2017. En breddning av kajen vid Riddarholmskanalen samt pontonbro intill Centralbron väster om Strömsborg utreds vidare, även alternativ med breddad cykelbana på Vasabron. För breddningen av kajen vid Riddarholmskanalen planeras för genomförandebeslut i år och möjlig byggstart 2022-2023.

Renstiernas gata och Katarinavägen: Ny dubbelriktad cykelbana på Katarinavägens norra sida mellan Borgmästartrappan och Fjällgatan. Mellan Fjällgatan och Folkungagatan föreslås enkelriktade cykelbanor och cykelfält. Inriktningsbeslut togs i slutet av 2020. Preliminär byggstart 2022.

Södra Götgatan: Upprustning och ändring av gatan i samband med att tunnelbanans tätskikt renoveras. Nya cykelbanor, bredare gångbanor och nya träd planeras. Tidigast byggstart 2022.

SÖDERORT

Sockenvägen: Plan för enkelriktade cykelbanor på vardera sidan. Försenat men nya utredningar inför  ett reviderat genomförandebeslut ska tas fram under våren.

Nybroplan-Valhallavägen: Utredning av flera tänkbara cykelstråk på sträckan pågår.

Gullmarsplan-Tegelbacken-Odenplan. Bättre cykelstråk på sträckan utreds sedan 2015 och flera individuella projekt har skapats enligt trafikkontoret.

Mindre återstående arbeten i projekten Gamla Huddingevägen, Hässelbystråket Åkeshov-Brommaplan och Badstrandsvägen/Essingeringen.

Upprustningsåtgärder på flera platser, bland annat ny beläggning på gång- och cykelbron över Klarastrandsleden och gång- cykelbanan vid Fredhällsparken.

Hinder på gång och cykelvägar: 10 platser ska väljas ut där nya hinder ska testas. Hindren på de flesta platserna ska bytas ut i år och sedan utvärderas. Nio platser är klara, dessa är Akalla gård, Ärvingegången/Helsingörsgatan, Bällstavägen, Gula Villan Tanto, Tantolundsvägen/Tantogatan, Hägerstensvägen 233, Idholmsvägen 93, Ekholmsvägen 177/183 och Skarpnäcksvägen/Trohetsvägen.

Punktåtgärder för bättre framkomlighet på cykelpendlingsnätet: 15 korsningar längs Gamla Tyresövägen, Svartlösavägen, Magelungsvägen och Bromstensvägen byggs om med exempelvis genomgående cykelbanor för bättre trafiksäkerhet och framkomlighet.

Trafiksignaler: Nya stolpar, flytt av stolpar, nya detektorer och trimning av cykelgröntider vid signalerna.

Cykelparkering: 2 000 nya parkeringsplatser för cykel ska anläggas under året.