Turerna har varit många och lååånga kring det nya bostadsområdet Prästvikens vara eller icke vara intill Botkyrka kyrka.

https://www.mitti.se/nyheter/prastviken-far-underkant-av-lansstyrelsen/aRKocz!HYsUfbXPy2J9BNatTNLqA/

Nu ser det dock ut som att planerna ska gå i lås, när Botkyrkas kommunstyrelse gett tumme upp till detaljplanerna för det omdiskuterade byggprojektet.

Flera åtgärder

Redan när projektet Prästviken började diskuteras 2010, försökte länsstyrelsen avråda från att bygga på åkrarna väster om kyrkan. Kopplingen mellan 1100-talskyrkan och Hammarby gård – där Sankt Botvid föddes enligt legenden – riskerade att försvinna, menade de kulturhistoriska experterna.

https://www.mitti.se/nyheter/byggbolaget-det-gar-att-bygga-vid-riksintressen/lmshr!6683815/

Nu har förslaget gjorts om, och kommunen själva menar att det inte längre är något problem.

Bland annat har planen kompletterats med riktlinjer för hur man ska hantera fornlämningar, en artinventering om groddjur och andra skyddade arter som kan förekomma i området, till exempel fladdermöss.

Södra porten ställer till det

Nu är länsstyrelsen – som tidigare hotade sätta stopp för planerna om ovanstående åtgärder inte vidtogs – egen bedömning att de inte kommer riva upp detaljplanen som den ser ut just nu.

Ändå är myndigheten inte helt nöjd.

Länsstyrelsen ställer sig skeptisk till hur riksintresset ska kunna bevaras om både detaljplanen för Prästviken och arbetet med Södra porten blir verklighet. Myndigheten bedömer att båda projekten tillsammans, så som de är utformade i dag, skulle ha för stor påverkan på hur platsen kan bevaras inför framtiden.

Och kommunen medger att viss förändring av Södra porten kan bli aktuellt för att få igenom planerna på Prästviken.

https://www.mitti.se/nyheter/12-byggen-att-halla-koll-pa-under-2022/repvaB!5VBsQdnnJt4xHKbwfOEBVg/

"Anpassning av Södra Porten kan komma att krävas inom ramen för detta projekt och kommande detaljplanearbete för att undvika kumulativ påverkan på de riksintressanta kulturhistoriska värdena", skriver kommunen i ett granskningsyttrande från december i fjol.

Oeniga politiker

Oppositionen är dock inte helt eniga i frågan. Moderaterna tycker Prästviken är en bra idé, medan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna båda yrkade på avslag när frågan behandlades i samhällsbyggnadsnämnden.

Vänsterpartiet hänvisade till att man bör bevara jordbruksmark, medan Sverigedemokraterna fokuserade på att flera fornminnen skulle gå förlorade.

Beslutet klubbas officiellt i kommunfullmäktige i slutet på maj.