Efter sommarens kraftiga regn är frågan om översvämningar extra aktuell. I stadens projekt Grönare Stockholm gör man bland annat åtgärder för att hantera vattenansamlingar vid just häftiga regn. Nu läggs fokus på Örby och Bandhagen.

På norra Årdalavägen planerar staden att förse redan nedsänkta gräsytor med träd och annan växtlighet, i så kallade skelettjordar, för att de bättre ska kunna ta emot vatten. Årdalavägen är identifierad som en flödesväg vid skyfall.

– I takt med kraftiga skyfall och värmeböljor blir det allt tydligare att den här typen av åtgärder är nödvändiga. Med grönska och naturbaserade, öppna lösningar kan vi förstärka skyddet mot översvämningar och samtidigt skapa positiva naturvärden, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd.

Fler planteringar

Projektet innebär också att fler ekar och tallar ska planteras för att stärka ek- och barrskogsmiljöerna. Dessutom ska växter som blommar från tidig vår till sen höst planteras för att gynna pollinerade insekter. Djuren får också nya boplatser i form av insektshotell, död ved och fjärilsholkar.

Arbetet planeras att starta under vintern 2024/2025 och färdigställas under 2025. Prislappen? 28 miljoner kronor.