95 procent av alla gravida kvinnor i Region Stockholm gör åtminstone fem besök på barnmorskemottagningen. Men i en del områden, som Järva, Danderyd och Lidingö, gör omkring var tionde kvinna färre än så.

Det visar en undersökning från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES.

– Det är viktigt att skriva in sig så fort man vet att man är gravid. Då kan vi hjälpa till att identifiera riskfaktorer och minska risken att fostret påverkas, säger Samira Vakili, enhetschef för barnmorskemottagningarna i Tensta, Rinkeby, Kista och Rissne.

Flera olika anledningar

Att gravida på Lidingö och i Danderyd uteblir tros bero på att fler där besöker mottagningar utanför den ordinarie mödrahälsovården.

I Järva bor många som är födda i Latinamerika, Afrika, Asien och Oceanien, och de besöker barnmorskemottagningarna i mindre omfattning, liksom gravida med sämre socioekonomiska förutsättningar.

Dessa grupper har också fler graviditetskomplikationer, enligt undersökningen.

Varför uteblir de?

– En del befinner sig i utlandet och kommer hem först inför förlossningen. Men ofta handlar det om okunskap. Man känner sig frisk och mår bra. Men det finns risker som inte ger några symtom, säger Samira Vakili.

Det kan handla om graviditetsdiabetes, som kan leda till ett stort barn och en svårare förlossning, och till att mamman riskerar bli diabetiker senare i livet.

Eller högt blodtryck, som kan vara ett tecken på havandeskapsförgiftning.

Våld och ensamhet

Prover tas också för att se så att sköldkörteln fungerar som den ska, att kvinnan inte lider av järnbrist, eller saknar skydd mot röda hund som kan orsaka allvarliga skador hos fostret.

Men riskfaktorer kan också handla om våld i familjen, ensamhet eller språksvårigheter.

– Vår uppgift är att stödja och stärka föräldrarna i sin roll, säger Samira Vakili.

Fler överviktiga

Övervikt och obesitas (fetma) har ökat. Omkring 25 procent av de gravida är överviktiga, och 12 procent har obesitas, enligt CES.

Även här är andelen större bland utrikes födda och de som har låg utbildning och låg inkomst.

– Övervikt kan göra att barnet inte växer som det ska, och till komplikationer vid förlossningen. Det är viktigt med goda matvanor. Men man ska inte banta under graviditeten!

Mellan 10 och 20 procent av alla gravida lider av depression, enligt undersökningen. Men när det gäller förskrivning av antidepressiva läkemedel är det vanligare hos svenskfödda än utrikes födda.

Alkohol och tobak

Även när det gäller hög alkoholkonsumtion är det vanligare bland gravida födda i Sverige eller Västeuropa, medan rökning är vanligare bland dem som är födda i Öst- och Sydeuropa.

Alkoholbruk, rökning och övervikt ökar risken att barnet föds för tidigt, har låg födelsevikt, är dödfött eller har missbildningar.