Göteborg

MUCF:s rapport Fokus 22 visar att under den senaste mätperioden 2021 levde 8,8 procent av stadens unga i åldern 20-25 år i ett hushåll där inkomsterna inte räcker för att täcka nödvändiga omkostnader.

Utvecklingen går dock långsamt åt rätt håll och andelen har minskat med 1,5 procentenheter från 2020 till 2021. Trots det har Göteborg fortfarande en högre andel unga med låg inkomststandard än riksgenomsnittet. 

Unga stängs ute

Men även här går utvecklingen åt rätt håll.

Bland landets 290 kommuner har Göteborg klättrat från plats 254 till 236 under mätperioden.

– Att inte ha tillräckligt med pengar för att klara av sina utgifter från dag till dag leder ofta till en ständig stress och oro. Det kan också få konsekvenser för relationer till vänner och anhöriga och att man stängs ute från den sociala gemenskapen eftersom man inte har råd att delta. Vi måste säkerställa att alla unga har goda levnadsvillkor och förutsättningar att forma sina egna liv, oavsett vem man är eller var man bor, säger Lena Nyberg, MUCF:s generaldirektör.

Allvarliga konsekvenser

I rapporten framgår också att kommuner med en hög andel unga med låg inkomststandard i stor utsträckning är kommuner som har en låg andel unga som förvärvsarbetar och i huvudsak försörjer sig på inkomster från eget arbete.

Det finns även ett samband mellan andelen unga med låg inkomststandard och andelen unga som är utrikesfödda.

– Ekonomiska svårigheter kan få allvarliga konsekvenser både på kort och lång sikt i unga vuxnas liv. Det kan leda till utanförskap för att man inte kan delta i fritidsaktiviteter och det kan senarelägga möjligheten att bli vuxen för att man inte kan skaffa eget boende. För att skapa förutsättningar för unga att kunna ha en rimlig ekonomi måste vi se till att alla unga arbetar eller studerar. Speciellt nu när vi befinner oss i en lågkonjunktur, säger Lena Nyberg.