Huddinge beräknas växa med över 70 000 invånare till 2050. Befolkningsökningen hänger ihop med den höga byggtakten av bostäder. För att de stora infrastrukturprojekten Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn ska bli av har kommunen förbundit sig att bygga ett stort antal bostäder.

Kommunen har tagit fram en översiktsplan över hur alla kommundelar ska växa fram till 2050. Förslaget har varit ute på både samråd och granskning och är nu på väg upp för godkännande i kommunfullmäktige.

På senaste kommunstyrelsemötet bordlades ärendet, vilket innebär att man skjuter på beslutet till nästa möte.

Men oppositionen meddelade redan inför det här mötet att de kommer att begära en så kallad minoritetsåterremiss. Anledningen är, menar de, att det tillkommit förändringar i förslaget som invånarna inte har fått tycka till om.

Det de har reagerat på är formuleringar i beskrivning av villaområden. Nu står att "kompletterande bebyggelse i mindre skala som bidrar till möjligheter för blandade boendeformer kan prövas."

Vill stryka formuleringar

– Vi har lusläst förändringarna och menar att man nu öppnar upp för flerbostadshus i mer eller mindre samtliga villaområden. Det här är en helt ny skrivelse, säger oppositionsrådet Love Bergström (M).

– Vi vill bevara villaområdena som de är och vill i första hand att de här formuleringarna ska strykas, men vi har fått signaler om att det inte är aktuellt. Då tycker vi att Huddingeborna åtminstone borde få säga sitt.

Liberalerna delar inte Moderaternas åsikt i sakfrågan, men har reagerat över förändringarna.

– Problemet ur vår synvinkel är att man ändrat i skrivningarna efter granskningen vilket innebär att det är ny skrivelse som invånarna inte fått yttra sig över. Själva sakfrågan är inte problemet, det ligger i linje med vad vi tycker. Man ska kunna bo hela livet i ett område, säger Bo Källström (L).

Tydligare nu enligt S

Enligt Emil Högberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, handlar det om "marginella skillander".

– Vi tycker att det här är en tydligare skrivning av vad som är en gynnsam utveckling. Skillnaderna här är så små att det inte behövs en ny granskning. Det kan handla om varsam i komplettering i mindre skala med hänsyn till området karaktär, och om det ska ske så är det längs centrala stråk med tillgång till kollektivtrafik. Vi använder både hängslen och livrem, säger han och tillägger:

– Vi är överens inom politiken i Huddinge att vi inte ska ändra den grundläggande karaktären på våra villaområden, det är min uppfattning. Samtidigt som vi vill skapa förutsättningar för olika bostadstyper i flera kommundelar.