Redan 2008 beslutades att vid Södra station skulle byggas ett cykelgarage för resenärer med nya Citybanan. Men idén att ta mark i Bergsgruvan i anspråk bara för parkering var inte populär – bättre var att bygga något större om det ändå skulle byggas, resonerade staden.

Cykelgaraget ska gå att nå från både Rosenlundsgatan och det intilliggande cykelstråket som går genom parken.

Cykelgaraget ska gå att nå från både Rosenlundsgatan och det intilliggande cykelstråket som går genom parken.

Brunnberg och Forshed

50 meter högt

Nu, runt 15 år senare, ligger ett förslag på bordet. Det är i form av ett punkthus på 14 våningar med runt 80 hyresrätter. Plats för ungefär 300 cyklar i ett garage om tre plan görs också. Högst upp på det 50 meter höga huset planeras en pergola för hyresgästerna.

– Höga byggnader används traditionellt för att peka ut viktiga funktioner i samhället. Cykelgaraget som tillskapas i det här projektet bedöms vara av den betydelsen då den förstärker Södra station som en kollektivtrafiknod, skriver Felix Staffansson, stadsplanerare vid stadsbyggnadskontoret, i ett mejl.

Så här ser Bergsgruvan ut vintertid, på den plats som huset kan byggas.

Så här ser Bergsgruvan ut vintertid, på den plats som huset kan byggas.

Victor Malmcrona

Tillåts bli högre

Staden gör bedömningen att Stockholms siluett, från de flesta platser i staden, inte kommer påverkas märkbart av huset. De menar även att dess utformning och placering innebär ett positivt bidrag till platsen. Därför har huset tillåtits bli högre än bebyggelsen omkring.

– Byggnaden har hämtat inspiration gällande fasadmaterial och kulörer från områdets postmodernism och har därmed anpassat sig till platsen.

I bottenplan byggs en lokal för exempelvis restaurang eller kafé. Punkthuset hamnar mot Rosenlundsgatan i parkens sydvästra hörn, där det i dag finns träd, buskar och gräs.

Huset är tänkt att ligga i Bergsgruvans sydvästra hörn.

Huset är tänkt att ligga i Bergsgruvans sydvästra hörn.

Urbio

Än fler lägenheter

Ett tidigare bud var att 60 lägenheter skulle byggas, men nu föreslås alltså 80 stycken.

– Byggnadens fotavtryck studerats och minskats för att ta så lite parkmark i anspråk som möjligt. Det innebar att den sida på byggnaden som vetter mot Rosenlundsgatan blev så smal att det uppstod ett krav att de lägenheterna blev mindre för att klara bullret. Det innebar i sin tur att det totala antalet lägenheter blev fler.

Byggherre är Wallenstam, som även ska stå för projektkostnaden.

Förslaget är nu ute på samråd som pågår fram till 6 november.

Konceptbilder, planerat bygge i Bergsgruvan.

Konceptbilder, planerat bygge i Bergsgruvan.

Brunnberg och Forshed