Bygget av de 45 radhusen planeras mellan Björksätravägen och Örnsätrabacken där det i dag finns gräsytor, en grusad bollplan och förskolan Kråkan. Tidigare har planen varit att bygga 150 lägenheter på platsen, men efter undersökningar av platsens topografi och förutsättningar vid skyfall har lägenheterna ersatts av radhus.

Förskolan är tänkt att ersättas av en ny förskola på den trädbeklädda kullen bredvid parkleken Kulan, där den gamla rodelbanan ligger. Enligt exploateringskontoret kan de värdefulla ädellövträden som finns på kullen bevaras.

Den befintliga förskolan Kråkan har tre avdelningar och 53 barn. Den nya är tänkt att bli betydligt större, med 6–8 avdelningar.

Bostads- eller äganderätt

Fast det kommer dröja innan husen börjar byggas.

– Vi bedömer att byggstart kan ske preliminärt 2026. Det är en preliminär tidsplan, säger Cristina Engwall som är projektledare på exploateringskontoret.

De 45 radhusen är tänkta att upplåtas med äganderätt eller bostadsrätt.

Målet med bygget är bland annat att tillföra nya bostäder och tydliggöra gång och cykelvägen till naturreservatet. 

– Vi ser att det finns brist på bostäder med flera rum. Sen bedömer vi att det kommer öka tryggheten inom området med fler bostäder och en förskola.

Första besluten

Den 20 oktober beslutade exploateringsnämnden att teckna markanvisningsavtal med byggbolaget Erik Wallin om bostäderna och med SISAB om förskolan. Det avtalet ger byggbolagen ensamrätt att förhandla med staden om förutsättningarna för exploatering.

Samtidigt beslutades det om ett start-PM. Det blev startskottet för att ta fram en ny detaljplan, vilket behövs för att kunna börja bygga. Det brukar ta ungefär två år från dessa inledande beslut till att ett bygge kan börja.