Hornsbergs bussdepå ska förvandlas till bostadskvarter med 700 lägenheter, idrottshallar och kontor. Garagen revs i fjol och nu under hösten skulle staden göra rent marken efter bussarna i Hornsberg.

I en mindre del av området, vid Kellgrensgatan, har Skanska nyligen börjat bygga ett kontorshus. Något som gjort att ett körfält har stängts av och skapat stora trafikproblem på gatan.

Skanska är enda byggherren som är i gång på platsen. De ska bygga ett kontorshus med service i botten på den så kallade triangeltomten vid Kellgrensgatan.

Skanska är enda byggherren som är i gång på platsen. De ska bygga ett kontorshus med service i botten på den så kallade triangeltomten vid Kellgrensgatan.

Olle Anrell

Men den uppmärksamma ser att det inte händer speciellt mycket på den större delen av grustomten.

– Sanering på stora depåtomten har blivit något försenad p.g.a. utökade provtagningar, men beräknas påbörjas under första kvartalet nästa år, skriver Matilda Lewis vid exploateringskontoret i ett mejl.

Finns ingen plan

Hur mycket hela projektet försenas av detta går inte att svara på eftersom det finns i dagsläget inte finns en spikad tidplan för området.

– Så det är svårt att säga hur mycket detta påverkat.

Tidigare i höstas sa dock fastighetskontoret att de ska börja bygga den stora idrottsanläggningen i området under 2027 och att den skulle vara klar 2031. Men det var under förutsättning att det förberedande arbetet i området gick smidigt.

Det återstår alltså att se hur idrottsanläggningen påverkas av saneringsförseningen.

PCB och bly

Området där allt ska byggas har varit bussdepå sedan 1930 och det fanns misstankar om att det skulle hittas en blandning av ämnen i marken.

Efter det att SL hade rivit sina byggnader förra året utförde staden provtagningar. Men efter laboratoriesvaren krävdes fler provtagningar för att ringa in och avgränsa de områden som visade på förhöjda värden av olika ämnen.

Staden ska bland annat hittat bly, oljekolväten, PCB och PAH-föroreningar på några ganska små avgränsade ytor.

– Föroreningssituationen är dock sammantaget mindre allvarlig än väntat, skriver Matilda Lewis.

Vad som ska byggas på de olika delarna av depån styr sedan hur stora saneringarna blir på respektive del.

– Kort innebär det att man sanerar mer vid bostäder/förskolor än under ett parkeringsgarage exempelvis.