En ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen har kommit in till Bergsstaten och denna berör Upplands-Bro kommun.

Bergsstaten är en del av myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) och behandlar ansökningar likt denna. Det är det australiska företaget European Battery Metals som ansöker om ett undersökningstillstånd för området Stora Ullevi nummer 101 i Upplands-Bro.

Ansökan avser grafit vilket är en mineral som används i tillverkning av stål, batterier och bilar. 

Många ska säga sitt

Inget beslut har ännu fattats om bolaget tilldelas tillstånd eller ej. Först ska Upplands-Bro kommun yttra sig. Remissinstans är även länsstyrelsen i Stockholm.

Länsstyrelsen skriver i ett mejl till Bergsstaten: ”Vi kan konstatera att området som omfattas av ansökan berörs av fornlämningar och att länsstyrelsen behöver kontaktas i fråga om dessa då de kan vara strikt skyddade”.

Kommunen uppger för Mitt i att man kommer att yttra sig genom ett brådskande ordförandebeslut då kommunen senast måste svara den 14 september. Därmed kommer det ej vara möjligt att ta upp frågan på nämnd, förklarar samhällsbyggnadschefen Thomas Lenell.

Någon närmare information kan kommunen i nuläget inte ge då man formulerar sitt svar till Bergsstaten.

Skällstagruvans område

Området som är av intresse för bolaget är närmare är 414 hektar stort och har samma berggrund som den gamla Skällstagruvan, även kallad ”grafitgruvan i Håtuna”.

Här bröts det huvudsakligen mellan 1935 och 1945, skriver bolaget. Att beviljas ett undersökningstillstånd är endast ett första steg bland flera. Tillståndet ger företräde till en eventuell fyndighet och innebär inte att undersökningsarbete kan inledas. Detta kräver en arbetsplan.

Enligt Bergsstaten ska en sådan arbetsplan presenteras för markägare och sakägare som är berörda så att de kan framföra eventuella invändningar på arbetsplanen.

Mitt i har tagit del av yttrandet från markägaren till de fastigheter som berörs av planerna. Denne skriver: ”Vi motsätter oss på det bestämda undersökningstillstånd”. Markägaren tillägger samtidigt att det aktuella området ligger för närvarande under ”upparbetande planprogram för industri och bostadsändamål”.  Slutligen konstaterar ägaren att det därför är: ”onödigt att lägga ner arbete och utredningar för mineralutvinning” inom det ansökta området.

Det återstår alltså att se vad kommunen anser om planerna och vilket besked som kommer att ges för bolagets ansökan.