I Tjurbergsparken, mellan Helgalunden och Blomsterfondens hus på Ringvägen, vill staden bygga ett bostadshus med 65 lägenheter.

Under skolgården bredvid planeras ett garage och lokaler för centrumändamål.

Hösten 2020 var förslaget ute på samråd. Nu har alla synpunkter sammanställts i en redogörelse som ska presenteras för stadsbyggnadsnämnden.

https://www.mitti.se/nyheter/nu-har-medborgare-tyckt-till-om-bebyggelse-i-tjurbergsparken/reptjA!4vLSGQ1kw9leqfAhLXdfw/

Många var kritiska

Totalt skickades 506 yttranden in – flertalet vill att förslaget ska läggas ner helt.

Det flest har invändningar mot är att bygget skadar kulturmiljön, att en del av parken tas i anspråk och naturvärdet på platsen minskar.

Även listor med underskrifter om 2742 namn mot bygget har lämnats in.

Även en majoritet av remissinstanserna är negativa till förslaget.

Bland dem hittas länsstyrelsen, som anser att bebyggelsen kan innebära ”risk för påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljövården.”

https://www.mitti.se/nyheter/lansstyrelsen-sagar-planer-pa-bostader-i-tjurbergsparken/reptlk!GsMxW0A744AGTWY@r4jqQQ/

Finns behov av bostäder

Detta, menar staden, ska bland annat ställas mot att det finns ett stort behov av bostäder i Stockholm.

Den sammantagna bedömningen som staden gör är att förslaget i sin helhet är väl avvägt, men att bebyggelsen som föreslagits är för stor och att den bättre måste anpassas till området.

Därför föreslår staden bland annat att husets volym ska minskas i area och höjd, samt att en konsekvensbeskrivning av kulturmiljön ska göras.

https://www.mitti.se/nyheter/ny-plan-for-bostader-vid-tjurbergsparken/reptip!hNmIeldPoh4qFQwtgjpaDA/

"Liten nytta"

Det räcker inte, menar Anneli Duveborg som bor i området och är en del av arbetsgruppen Bevara Tjurbergsparken och Helgalunden.

Hon tycker inte att det känns som att staden tagit till sig de synpunkter som har kommit in.

– Parkmarken de vill bebygga ligger i ett unikt stadskvarter där man sparat en del av naturen och grönskan för att harmonisera med husen. Att klämma in ett nytt hus mellan tre av Stadsmuseet blåklassade byggnader skulle förstöra denna kulturmiljö för väldigt få lägenheter och liten nytta.

Arbetsgruppen hoppas därför att politikerna i stadsbyggnadsnämnden ska stoppa projektet.

Redogörelsen ska upp för godkännande i nämnden 24 mars. Enligt tidsplanen är granskning planerad till slutet av 2022 och ett antagande av planen i början av 2023.