Det visar Folkhälsomyndighetens undersökning "Skolbarns hälsovanor". I Stockholms län är det 181 skolor som deltagit, och totalt 3 368 elever som under en lektionstimme besvarat enkäten.

I årskurs 5 tycker 25 procent av pojkarna och 29 procent av flickorna "mycket bra om skolan". I årskurs 9 har siffran sjunkit till 10 respektive 6 procent.

Andelen som är stressade av skolarbetet ökar dramatiskt med åren, och är högst bland flickorna. I årskurs 9 känner 79 procent av flickorna stress, mot 58 procent av pojkarna.

Stöd av lärare och kamrater

Samtidigt upplever de att stödet från lärarna minskar. I femte klass anser över fyra av fem elever att lärarstödet är högt. I nian tycker drygt hälften av pojkarna och en av tre flickor att de får högt stöd.

Men upplevelsen av kamratstöd håller i sig bättre. Av de 11-åriga pojkarna anser 68 procent att de har högt kamratstöd, och 64 procent när de är 15 år.

För flickorna dalar det något, från 49 procent i femman mot 39 procent i nian.

Utveckling oroar

Folkhälsomyndigheten anser att utvecklingen är "bekymmersam".

"Skoltrivseln, elevrelationer och elev-lärarrelationer fortsätter att försämras och skolstressen och mobbningen ökar" skriver de i sin rapport.