– Domar från arbetsdomstolen ser allvarligt på narkotikabrottslighet och bruk, med särskild hänsyn till vilken verksamhet det är frågan om och omständigheterna i övrigt. I det här fallet är det av uppenbart stor vikt när man arbetar med barn, säger Petra Herzfeld-Olsson, professor i arbetsrätt vid Stockholms universitet.

https://www.mitti.se/nyheter/flera-brottsdomda-pa-nyoppnade-fritidsgardarna/repvjs!KEepiNyZyIm6VYfDeJKQ/

– För kommunen kan det bli en fråga om de har möjlighet att omplacera medarbetaren. De kan också ställa sig frågan om medarbetaren har begått ett så pass allvarligt brott att man inte längre har förtroende för individen. Då kan omplaceringsskyldigheten falla.

Inför anställning har kommunen sagt att de gjort det utdrag ur belastningsregistret som krävs enligt skollagen och som endast visar sexualbrott och grova vålsbrott. Ingen djupare koll som skulle kunna visa fler typer av brott har gjorts.

Men det finns ingen lagstiftning som skulle hindra kommunen från att göra en noggrannare koll, enligt Herzfeld-Olsson.

– Jag känner inte till något lagstadgat förbud för kommunen att begära att den arbetssökande uppvisar ett fullständigt utdrag ur belastningsregistret. I Europakonventionens artikel 8 skyddas rätten till privatliv och integritet. Uppgift om lagöverträdelser anses integritetskränkande men kan motiveras av godtagbara skäl som är proportionerliga, säger hon.

Flera brottsdömda på nyöppnade fritidsgårdarna

När Botkyrka kommun tog över driften av fritidsgårdarna från ABF var en stor del av kritiken att ABF hade brottsdömda som arbetade med barn och unga. Nu visar Mitt i:s kartläggning att kommunens nyrekryterade personal inte heller har ett fläckfritt förflutet.

Det var under stor dramatik som ABF fick stänga sina fritidsgårdar i Botkyrka för ett drygt halvår sedan, på order av Botkyrka kommun. Allvarliga brister hade kommit till kommunens kännedom och de kunde därför inte låta verksamheten fortsätta.

En av de viktiga punkterna i den externa granskningen som sedan presenterades var att personal som arbetat med barn och unga var dömda för bland annat narkotikabrott.

På frågan om hur kommunen ska säkerställa att liknande incidenter inte händer under de kommunledda fritidsgårdarna svarade säkerhetsdirektören Pernilla Vera Jr i mars så här:

– Det här är en av de viktiga erfarenheter som vi dragit en hel del lärdom ifrån. Det handlar bland annat om att vi behöver säkerställa kompetensen. Så att de, utöver sitt pedagogiska uppdrag, kan hantera utmaningarna vad gäller gränssättning och att vara tydlig vuxen, samtidigt som man säkerställer en trygg och säker­ miljö.

”Vi har följt rutiner”

Så hur ser det ut bland personalen som kommunen nu anställt? En kartläggning som Mitt i gjort visar att 24 procent av de nyanställda tidigare har dömts för brott.

Flera mindre allvarliga brott, men också narkotikabrott och misshandel.

Mer än hälften av brotten har begåtts 2015 eller tidigare. Det senaste brottet begicks 2018. En av de dömda sticker ut som den enda som dömts till fängelse. Hen har också flera domar mot sig, bland annat misshandel, häleri och grov stöld. Samtliga av de dömda var myndiga när de begick brotten.

Verksamhetschefen för kultur och ung fritid i Botkyrka, Berivan Yildiz, menar att kommunen har följt de rutiner som finns i rekryteringen av fritidspersonal.

– Om man ska jobba med barn och unga så uppvisar den som blir erbjuden tjänsten ett utdrag ur belastningsregistret. Vi har i de här rekryteringarna ställt frågor under intervjun om den sökande är föremål för polisiär utredning nu. Men om det finns några andra domar mot dem vet vi inte under pågående rekrytering. Vi kan bara se det som framgår i belastningsregistret.

Inte med i registerutdrag

Att domarna som Mitt i tagit del av inte dyker upp i registerutdragen som kommunen får ut är inte konstigt, eftersom de endast visar vissa relevanta­ brott, så som mord, sexualbrott och barnpornografibrott.

Narkotikabrott till exempel visas inte i dessa utdrag. Men för Mitt i tog det inte mer än 15 minuter för att ta reda på den här informationen i databasen Acta publica.

Om jag säger att det finns personal på fritidsgårdarna som är dömda för narkotikabrott, vad gör ni då?

– Det är ny information för mig. Beroende på brottets art agerar vi utifrån de arbetsrättsliga lagar och regler som finns, säger Berivan Yildiz.

Några veckor efter att kommunen fått kännedom om personalsituationen har de inte kunnat göra något åt det.

”Botkyrka kommun agerar och följer alltid utifrån de arbetsrättsliga lagar och regler som finns. Om ett brott är starkt kopplat till arbetsuppgifterna kan arbetsgivaren säga upp medarbetaren. Om förtroendet för verksamheten skulle påverkas genom att någon är dömd för brott så kan arbetsgivaren verka för att omplacera medarbetaren”, meddelar kommunens pressansvariga, Lennart Agén, i en skriftlig kommentar.

Kommunen ser över möjligheterna att genomföra utökade bakgrundskontroller.

24 procent dömda

Av all personal som jobbade inom ABF:s öppna fritidsverksamhet 2018–2021 var 13 procent dömda för brott, enligt kommunens begärda granskning. Bland annat ringa och grovt narkotikabrott.

Av de nyanställda på kommunens nyöppnade fritidsgårdar är 24 procent dömda för brott. Dessa brottsrubriceringar förekommer:

Ringa narkotikabrott

Narkotikabrott

Olovlig körning

Grovt rattfylleri

Misshandel

Häleri

Stöld

Brott mot knivlagen

FRITIDSGÅRDARNA

Misshandel och narkotikabrott. Flera av de anställda vid Botkyrkas fritidsgårdar är dömda för brott. Det här är en genrebild tagen i ett annat sammanhang.
 Foto: Fred Miller

Misshandel och narkotikabrott. Flera av de anställda vid Botkyrkas fritidsgårdar är dömda för brott. Det här är en genrebild tagen i ett annat sammanhang. Foto: Fred Miller

Flera brottsdömda på nyöppnade fritidsgårdarna

Större andel dömda än under ABF:s regi