Fredagen den 7 juli så meddelade mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt att Swerock får ett negativt besked på sin ansökan om att etablera en bergtäkt i Upplands-Bro.

I domen står att läsa att Swerock visserligen: ”visat att det finns ett behov av ballastmaterial lämpligt för betongtillverkning och att det ansökta täktområdet innehåller sådant material”. Fastigheten som har varit aktuell är Kvarnnibble 2:53.

Domstolen konstaterar vidare att inga riksintressen eller områdesskydd berörs av ansökan. Man har även kommit till slutsatsen att de störningar som skulle komma med bergtäkten i form av buller, vibrationer och damning skulle kunna begränsas till ”godtagbara nivåer med villkor och åtaganden”. Inga hinder förekommer heller vad gäller miljökvalitetsnormer eller skydd av djur och växter.

Platsen ifrågasätts

Men domstolen ifrågasätter om platsen för bergtäkten är lämplig. Detta gör man av tre skäl.

Det första är att ingen jämförelse har gjorts med alternativ som innebär att man skulle kunna utöka uttaget vid en redan befintlig täkt. 

Det andra skälet lyder att den kan inverka negativt på kommunens möjligheter att styra bebyggelseutvecklingen i Lunda.

Det tredje skälet berör transporterna mellan täktområdet och E18. ”Det är oklart om det går att hantera de olägenheter som kan uppstå i form av försämrad trafiksäkerhet på väg 912 samt påverkan på befintlig trafikplats”, skriver domstolen.

Granne: ”En delseger”

– Vi tänker att vi kommer fira en delseger. Jag antar att Swerock kommer att överklaga. I dag kan vi i alla fall vara lite glada för att det är tydligt att domstolen också ser att det finns delar att slå ner på, säger Linnéa Plöen Casterud, boende i området som Mitt i träffade tidigare i år.

Johanna Wallén

Swerock: Kommer läsa noga

Swerock har ännu inte tagit ställning till om domslutet ska överklagas.

– Vi har fått beslutet och domen. Det här kommer vi att läsa noga tillsammans med våra jurister, sen kommer vi ta ställning till hur vi går vidare, säger Julia Hägglund, kommunikatör.