Birgitta Schwinn (M), 1:e vice ordförande i klimatnämnden:

Miljöarbetet i Sollentuna kommun ska präglas av att göra det lätt för våra invånare att välja en hållbar livsstil, för företag att göra klimatsmarta val och genom att anpassa vår verksamhet kan vi minska utsläppen. Vi måste fortsätta värna alla transportslag och samtidigt säkerställa en grön framtid för Sollentuna.

Anton Lindgren (S), oppositionsråd:

Ja. Klimatomställningen är en av Socialdemokraternas viktigaste prioriteringar, den måste ske här och nu. Självklart ska vi minska utsläppen i takt med målet. För det behövs en politisk ledning som vågar agera. Vi vill införa en klimatbudget som bestämmer hur mycket kommunens verksamheter får släppa ut, och ställa samma krav på privata utförare. Vi måste också investera i bland annat kommunala solpaneler och laddstolpar, cykelvägar, bättre kollektivtrafik, och effektivare energianvändning.

Anna-Lena Johansson (L), kommunalråd:

Vi Liberaler vill skapa rätt förutsättningar för medborgare att leva mer klimatsmart. Därför vill vi satsa på en fortsatt utbyggnad av cykelvägar och kollektivtrafik för att minska utsläppen. Vi vill även tillskapa fler laddplatser för elbilar i kommunen samt att våra verksamheter ska följa utsläppsmålen. Detta görs exempelvis genom att samplanera persontransporter och en pågående upphandling som syftar till att kommunens transportleverantörer stegvis ska övergå till förnybara bränslen.

Jonas Riedel (C), kommunalråd och ordförande i klimatnämnden:

Ja. Vi vill absolut uppnå målen i parisavtalen. Klimatnämnden tar just nu fram en koldioxidbudget för att mäta kommunens koldioxidutsläpp och hur snabbt de måste minska. Mycket görs redan, som att energieffektivisera och att byta ut kommunens fossildrivna fordon mot eldrivna. Men mycket mer behövs. På Centerpartiets initiativ tas nu en plan för hållbart byggande fram. Även utsläpp för upphandlad mat måste ses över, avfallsmängden minska och arbetet med att underlätta transporter utan bil fortsätta.

Thomas Nyman (KD), kommunalråd:

Vi ska successivt övergå till att bli en kommun som inte tär på jordens resurser. I offentliga upphandlingar ska vi ställa höga miljökrav, som t.ex. främja lokalproducerat och ta det ekologiska fottrycket i beaktning. Kommunkoncernens transporter och energilösningar ska fortsätta på inslagen linje, att senast 2025 vara fossilfria. Vi ska minska kommunkoncernens totala avfall och fortsätta utveckla återbruk på SÖRAB:s återvinningscentraler. Sollentunas grönområden och vattenmiljöer ska skyddas.

Anki Elken (SP), gruppledare:

Ja. Klimatfrågan är komplex och det är viktigt att vi ser hela värdekedjans miljö- och klimatpåverkan. Vi står bakom policy för Agenda 2030 och vill se tydligare klimatsatsningar på hållbart byggande, stärkt urban grönstruktur, utvecklad kvalitet i våra parker, naturområden och våra vattendrag. Vi vill utöka miljökraven i våra upphandlingar för att minska kommunens klimatpåverkan. Föroreningar relaterat till trafik måste minska. Vi vill utveckla genomtänkta, trygga och välskötta gång- och cykelbanor.

Margareta Asplund (V), gruppledare:

Ja. Vi vill att fler väljer kollektivtrafik, cykel och samåkning och att alla kommunens fordon är miljöfordon. Vill vill ha fler laddstationer, tåg i stället för flygresor för kommunens tjänstemän, grön el i hela Sollentuna, klimatsmart byggande av bostäder och fler tak med solceller. Vi vill att kommunens upphandling av livsmedel och annat ska ha minimal klimatpåverkan, minimera matsvinnet, främja biologisk mångfald och pollinering.

Peter Godlund (MP, gruppledare:

Ja, arbetet behöver tillta! De främsta källorna till utsläpp i Sollentuna kommer från trafiken och byggnationen. Därför måste det vara attraktivt att gå eller cykla, alternativt åka med kollektivtrafiken. För att ytterligare minska antalet fossilbilar behövs en storsatsning på laddstolpar. När kommunen handlar upp varor och tjänster ska utsläppen prissättas. Då väljs dåliga produkter automatiskt bort. Kommunen ska bygga i trä i stället för betong, med solceller på taken.

Bo Ehlin (SD), gruppledare:

Klimatfrågan är global och nationell men vi har ställt oss bakom fullmäktiges beslut om miljöpolicy. Vi anser dessutom att bilen behövs som komplement till andra fortskaffningsmedel så antalet laddstolpar måste öka rejält, att miljötänkande ska införas i skolan så att det blir naturligt för de som växer upp att leva med det, att miljöpolitiken ska vara realistisk och kostnadseffektiv men inte slå hårt mot lokala företag.