Både ökad klimatmedvetenhet och höga elräkningar har bidragit till att intresset för att installera solceller på villatak har ökat rejält den senaste tiden.

Generellt krävs inte bygglov för solceller, men om huset ligger i ett kulturmiljöklassat område gör det alltid det.

– Vi har några exempel på att bygglov har getts, men det är självklart mycket lättare om man inte omfattas av kulturmiljöprogrammet, säger Morgan Randall Svahn, bygglovshcef.

Han säger att det inte går att ge något generellt svar på när bygglov beviljas och när det inte gör det.

– Varje fall är unikt. Det har både med området och den enskilda byggnaden att göra. Generellt kan man säga att det är enklare att sätta upp på baksidan där färre ser det.

Fall har prövats rättsligt

I en av de inledande bilderna till Huddinges nya miljöprogram syns ett hus med solpaneler på taket. Målet är att kommunen ska vara klimatneutral 2040 och växthusgasutsläppen ska minska med 25 procent till 2025.

I programmet står att målkonflikter kan uppstå och att det ekologiska perspektivet därför behöver ses i ett helhetsperspektiv och inte som en isolerad sakfråga.

Men när det gäller solceller på villatak anses det vara en enskild fråga, enligt bygglovsavdelningen.

– Att som privatperson sätta upp solceller är ett enskilt intresse till skillnad från att bevara kulturmiljön som är av allmänt intresse. Detta har prövats ända upp i mark- och miljödomstolen som konstaterar samma sak. Om vi skulle sätta solceller på alla tak kan kulturmiljön försvinna, säger Morgan Randall Svahn.

Vad ska man göra om man vill sätta upp solceller och bor i ett kulturmiljöklassat område?

– Det absolut viktigaste är att ha en förhandskontakt med oss via mejl eller ett möte och prata med oss.

Efter att en liberal politiker och Stuvstabo också har fått avslag på bygglovsansökan om solceller har Liberalerna delat ut flygblad i området där de skriver att de anser att även Stuvstabor måste ha möjlighet att sätta upp solpaneler.

Men de sitter själva i den styrande koalitionen och det är Liberalerna som har ordförandeposten i bygglovs- och tillsynsnämnden.

– Nämnden kan alltid göra en annan bedömning än tjänstemännen. Då med risken att beslutet överklagas och att domstolen inte tycker att det är förenligt med lagstiftningen. Men om ingen överklagar kan det gå igenom. Nämnden har den funktionen att ibland pröva lagstiftningen, säger Malin Danielsson (L), riksdagspolitiker och tidigare kommunalråd.