Villaägarnas årliga driftsrapport över de vanligaste kostnaderna från VA, avfall, elnät och elhandelskostnader visar på en kostnadschock där elhandeln överskuggar allt annat. Villaägarnas driftsrapport visar hur elhandelskostnader medfört ökningar över en 12-månadersperiod motsvarande nästan 60 procent av tidigare kostnader i elområde 3.

Höjda avgifter

Men risken är stor att de övriga kategorierna följer med upp mot nästa år och anstränger hushållen ännu mer. Stockholm stad och Huddinge kommun har redan via SVOA aviserat höjda VA-avgifter med 25 procent och höjd avfallstaxa med 10 procent.

Många hushåll gör investeringar i syfte att sänka sin elkonsumtion, i flera avseenden följer också livsstilsförändringar som på marginalen kan sänka elförbrukningen. Det blir nog andra artiklar än den uppvärmda badtunnan som kandiderar till Årets juklapp 2022.

Hur kan man begränsa

Hushållen gör vad de kan. Men det måste också ligga i varje kommuns högsta prioritering att eftersträva kostnader som hålls nere och inte följer med upp som följd av elkostnadsläget. Skrytiga VA-projekt med grön motivering men tvivelaktig miljöeffekt som ska ersätta enskilda anläggningar är exempel på planer som förtjänar ett stopp. Hushållens frågeställningar om elkonsumtion och hur den kan begränsas måste även prägla de kommunala bolagen. Allt för att undvika kraftiga höjningar av taxorna nu till kommande år.

För villaägaren finns en ny vardag med kostnader som innebär mer än inställda semestrar och grill-inköp. I synnerhet äldre personer ställs inför frågeställningen att i förtid tvingas sälja sitt boende. För kommunerna bör allt göras för att inte bidra till ett ännu svårare läge genom höjda taxor.

Jonathan Lindgren, expert på kommunala tjänster, Villaägarnas Riksförbund