Sedan i våras jobbar kommunen mer riktat än tidigare mot landsbygdsfrågor. Ett led i det är arbetet med den landsbygdsstrategi som just nu tas fram. Planen är att den ska vara klar till slutet av nästa år.

– Tanken är att vi vill utveckla landsbygden och skapa bra förutsättningar bo och verka där Vi har inget dokument som hanterar landsbygden specifikt, säger Helen Ericson, kommunens hållbarhetschef.

Ett viktigt verktyg i arbetet med att ta fram en strategi som ska gälla över flera års tid är dialog med invånarna, något som inleddes förra veckan.

– Att fråga de som bor och verkar på landsbygden vad de har för behov är viktigt. Sedan se vad vi har för rådighet som kommun och vad vi kan göra för att tillvarata deras intressen i andra sammanhang, säger hon.

Flera tusen landsbygdsbor

I dagsläget är det inte helt definierat vad som begreppet landsbygd ska innehålla.

– Den definitionen kommer vi arbeta fram, det är en del i arbetet, men det handlar om utanför tätort, säger hon.

Helen Ericson uppskattar att 5-6 000 människor bor i landsbygd i Sigtuna. Hon lyfter vikten av folk vill bo där även i framtiden.

– Invånarperspektivet är det mest centrala och även att behålla den här dialogen. Det vi gör nu kan förändras och att du ha en dialog för att kunna fånga in och ta hand om synpunkter är viktigt, säger hon.

En av de omkring 20 besökarna som tog sig till Odensala hembygdsgård för ett första möte med kommunen var Gull Britt Andersson, bosatt i området sedan snart 40 år. För henne är en levande landsbygd av stor vikt.

– Varför ska man inte satsa på landsbygden, men jag menar inte att man ska bygga tätt?

Bättre cykelvägar

Gull Britt Andersson var nöjd efter mötet och välkomnar fler och tätare dialoger mellan kommunen och invånarna.

– Det var rätt så bra, men det var lite besvikelse att det inte var några politiker där. Det hade vi förväntat oss och det var inte bara jag som ville det utan allmänt snack om det, säger hon.

Hon och övriga besökare hade flera frågor som hon ville framföra.

– Många vill ha mer ljus och cykelväg från Märsta. Det är dålig belysning och inte cykelväg hela vägen, säger hon.

Gull Britt Andersson efterlyser även större utbud av service.

– Bussarna går inte så ofta och en butik önskades av några, säger hon.

På Odensala bygdegård var även Dina-Maria Jerari, samordnare på kanslienheten. Hon fick gott om synpunkter att ta med sig i det fortsatta arbetet.

– Många pratade om kvaliteterna på landsbygden, att det är tryggt och att man vill bevara naturområden, säger hon.

Även förbättringar framfördes.

– Många lyfte cykelvägar, men även hur vi kan möjliggöra för äldre att bli kvar i landsbygden och mötesplatser för unga, säger hon.