För ett år sedan klubbade Solna stad rivningen av ladugården.

Man hänvisade till säkerhetsskäl och byggnadens risiga skick, som gjorde det alltför svårt och kostsamt att återställa den.

På samma gång medgavs tillstånd att frångå reservatföreskrifterna i Igelbäcken, dit gården hör, som egentligen förbjuder rivning av byggnader.

Ett flertal överklaganden inkom. Och nu underkänner länsstyrelsen Solna stads bedömning och upphäver rivningen.

Anses skada gården

Länsstyrelsen påpekar i beslutet att en rivning innebär att Solna bryter mot sina egna regler för Igelbäckens naturreservat, vilka antagits i fullmäktige, och som bland annat säger att värdefulla byggnader ska bevaras och vårdas.

Länsstyrelsen köper heller inte Solnas argument om rivning på grund av ladugårdens dåliga skick.

"En byggnad kan mycket väl vara värd att bevara trots att byggnadens skick är väldigt dåligt. Byggnadens skick och eventuella kostnader för en renovering är därmed inte avgörande", skriver länsstyrelsen.

Kritik mot ersättningsbyggnad

Länsstyrelsen passar också på att ge en känga till den planerade pergolan: Den "synes få ett annat syfte och delvis annat utförande än den nu aktuella ladugårdsbyggnaden. En sådan byggnad kan således inte anses utgöra en ersättningsbyggnad".

Solna å sin sida har ansett att pergolan mycket väl skulle passa in på Överjärva gård, och skulle kunna användas för naturskolans verksamhet, för uteservering och marknader. På sikt är idén en permanent byggnad som ska likna ladugården.

Staden har nu tre veckor på sig att överklaga till mark- och miljödomstolen.

Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande, hälsar i ett sms att beslutet nu ska analyseras, och att man återkommer när majoriteten pratat igenom frågan.

Kravet från (S) är att inte överklaga beslutet.