Området där de nya hyreshusen planeras byggas på består i dag av naturmark med vildvuxen grönska. Joel Berring, teamledare och stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret, flaggar för att bygget av de nya husen kan innebära en del sprängningar.

– Det kan bli lite stökigt under byggtiden, säger han och fortsätter:

– Staden växer inåt, inte utåt längre och förtätningen innebär att vi omprövar platser vi inte byggt på tidigare.

Redan i dag trångt på gatan

De tre husen kommer vara åtta till nio våningar höga och sammanlagt handlar det om 100 nya bostäder. Det är inte bestämt ännu exakt hur hyreshusen kommer att se ut men de ska smälta in i området enligt Joel Berring.

I förslaget tas sju allmänna parkeringsplatser på gatumark bort, i stället planerar man två underjordiska garage som sammanlagt ska erbjuda minst 36 parkeringsplatser enligt stadsbyggnadskontoret.

Samråd. Joel Berring och Tara Nezhadi från stadsbyggnadskontoret med Hans Larsen som bor i området.

Samråd. Joel Berring och Tara Nezhadi från stadsbyggnadskontoret med Hans Larsen som bor i området.

Jennie Krook

Under ett samråd på Skärholmens bibliotek lyfter flera av de som bor i närområdet att det redan i dag är trångt på gatan, mycket trafik och svårt att hitta parkeringsplatser.

Cristina Engwall, projektledare på exploateringskontoret säger att gatan inte kommer bli smalare på grund av de nya bostäderna. Och Joel Berring menar att bygget på sikt kan innebära förändringar hur vi rör oss i staden.

– När vi bygger en tätare stad, med mer service, finns det också förutsättningar att leva mer lokalt. Det finns också lösningar som gör det enklare för fler att leva utan egen bil, som mer kollektivtrafik, cykelbanor och bilpooler, men allt det är inte på plats i området ännu.

Oro för bostadspriserna

De nya husen kommer innebära en förändrad utsikt för vissa av de som bor i området, och ett par som kommit till samrådet är oroliga för att deras bostadsrätt kommer att minska i värde om utsikten förändras. Tara Nezhadi, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret, säger att mycket tyder på att det blir tvärtom.

– Just nu är marknaden lite annorlunda, men oftast har priset gått upp i områden där vi byggt mer. Det blir mer levande och tryggare gatumiljöer som fler vill bo i, säger hon.

– Vi måste möjliggöra fler bostäder, vi har inte mycket mark kvar i Stockholm och vi kan inte bygga längre ut där det inte finns kollektivtrafik. Med markpriserna i Stockholm är det inte heller lönsamt att bygga två eller trevåningshus, man behöver bygga högre och då kommer det bli lite påverkan på andra bostäder, så är det om man bor i Stockholm.

PUNKTHUS. Sammanlagt 100 nya hyresbostäder planeras på den nuvarande skogsplätten.

PUNKTHUS. Sammanlagt 100 nya hyresbostäder planeras på den nuvarande skogsplätten.

Stockholms stad