Den ena platsen är där Bällstaån rinner fram i norra delen av stadsdelen, genom Solvalla travbanas område.

Här finns luckor i ån som stängs när det är travdagar, för att dämma upp å-vattnet och skapa en vattenspegel.

På den här platsen har växtlighet och bottensediment försämrat vattenflödet och försvårat för fisk att ta sig fram.

– Det har vuxit igen på platsen, vattenflödet behöver komma ut, säger Stina Thörnelöf, miljöförvaltningen.

Dammar rensas

Den andra platsen ligger längre norrut, i nordvästra delen av Bromma, där Sundbydammarna finns.

– Där har sediment samlats på dammarnas botten. En hel del föroreningar behöver tas bort, säger Stina Thörnelöf.

I ett nytt åtgärdsprogram för Bällstaån, som miljöförvaltningen och Stockholm vatten och avfall, tagit fram, föreslås liknande åtgärder, både omfattande och mindre omfattande, på 25 olika platser i Bällstaån, till en total kostnad av 480 miljoner kronor.

Målet är att göra å-vattnet renare.

Det är inte ett lätt arbete.

EU-krav

Enligt EU:s vattendirektiv, som antogs år 2000, ska samtliga vattenförekomster i EU skyddas och återställas till god ekologisk och kemisk status senast 2027.

Undantag kan dock göras, som Bällstaån, en å som rätats ut och lagts i tunnlar och inte längre räknas som ett naturligt vattendrag och då inte behöver nå god ekologisk status.

Bällstaån, som rinner fram genom de tre kommunerna Järfälla, Stockholm och Sundbyberg, påverkas av att områdena kring ån ständigt förtätas.

Marken runt ån består mestadels av byggnader och gator, regn- och snövatten rinner snabbt ned i ån.

Det gör att ån lätt kan svämma över.

Går inte att nå

Myndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt skriver i utredningarna, som ligger till grund för det nya åtgärdsprogrammet, att Bällstaån kan nå god kemisk status till 2027 men endast måttlig ekologisk status.

Stina Thörnelöf, miljöförvaltningen:

– Nu pågår väldigt mycket inom avrinningsområdet med exploateringar, det ser vi just nu. Men när Förbifart Stockholm är klar och gamla industriområden har ersatts med bostadsområden blir vattenkvaliteten bättre.

– Sedan förstår vi att vi bor i en storstad, där det inte är sannolikt eller heller önskvärt att rena Bällstaån till god ekologisk status, men vi ska göra så gott vi kan. Förr förekom oljeutsläpp i Bällstaån, det ser vi inte längre. Det går åt rätt håll.

För fiskens skull

Ett av målen med de åtgärder som nu ska genomföras är att få fisk att ta sig längre upp i Bällstån, och också föröka sig.

För oss människor kommer Bällstaån troligen att förbli endast ett vatten att beskåda.

– Bada i Bällstaån kommer man aldrig kunna göra, ån är redan i dag bara ett bredare dike så det är ju inte aktuellt med bad där av naturliga orsaker. Jag tror inte heller att man kommer att kunna äta fisken, säger Thörnelöf.

De lokala åtgärdsprogrammen ska utvärderas 2025.

Dyrt. Att genomföra alla reningsåtgärder för att Bällstaån ska få en så bra vattenkvalitet som möjligt beräknas kosta närmare en halv miljard kronor.

Dyrt. Att genomföra alla reningsåtgärder för att Bällstaån ska få en så bra vattenkvalitet som möjligt beräknas kosta närmare en halv miljard kronor.

Stefan Källstigen