Den 4 juli–5 september pågår granskning av detaljplaneförslaget för Norrby Södra som är en första etapp i utvecklingen av Norrby. Då finns möjlighet för berörda att komma in med synpunkter på planen.

– Med detaljplanen för Norrby Södra tar vi hänsyn till områdets värdefulla karaktär, när vi planerar för fler permanenta boenden, och framför allt småhus, i ett attraktivt naturnära område. Samtidigt förbättrar vi infrastruktur för bil, cykel och gång samt bygger ut kommunalt vatten och avlopp för ett renare Drevviken, säger Linus Björkman (M), samhällsbyggnadsutskottets ordförande, i ett pressmeddelande.

350 nya bostäder

Detaljplanen möjliggör förtätning av området med omkring 350 byggrätter varav 270 är nya byggrätter för småhus.

– Den stora mängden det planeras för är radhus och kedjehus men planen möjliggör också ett 40-tal styckningar för friliggande villor. Tanken är att allt ska smälta in i Norrby. Därför är det inga flerfamiljshus, säger Linus Björkman (M) till Mitt i.

Möjlig karaktär i ett av områdena med kedejhus som planeras i Norrby.

Möjlig karaktär i ett av områdena med kedejhus som planeras i Norrby.

Haninge kommun, ur detaljplaneförslaget

Det är framför allt på Smultronvägen som det planeras nya bostäder. Terrängvägen, Bygdevägen och Gammelgårdsvägen är andra adresser som ingår i planen.

– Det blir mycket i Östra och Nordöstra området. Där är det väldigt glest bebyggt eller till och med obebyggt.

Det planeras också för en förskola samt park med lekplats.

Bevara karaktären

Planen syftar till att skydda områdets natur- och kulturvärden som bedömts som värdefulla.

– Därför vill man primärt förtäta längs Smultronvägen, där det inte kommer påverka så mycket. I övrigt är det försiktig förtätning, säger Linus Björkman (M) och fortsätter:

– Man vill att det ska vara grönt och lummigt. Det finns mycket bestämmelser i kvalitetsprogrammen om hur det får se ut – vilka former och färger. Det kommer bli fler bostäder men det kommer fortfarande ha karaktären utav ett grönt villaområde.

Minskade utsläpp till Drevviken

Detaljplanen innebär minskade utsläpp till Drevviken i och med att kommunalt vatten och avlopp byggs ut samt även genom att anläggning av dagvattendammar planeras på Norrby gärde.

Efter samrådet av planförslaget 2017 har planen utvecklats och justerats. Den 4 juli 2023 påbörjas granskningsperioden för detaljplanen. Perioden avslutas den 5 september.