Förra veckan godkände Nackas miljö- och stadsbyggnadsnämnd bygget av fem nya punkthus i Orminge, i närheten av Myrsjön. Husen ska rymma 200 lägenheter och byggs i sju våningar.

Det är fastighetsbolaget Viktor Hanson AB som köper marken av Nacka kommun och bygger husen. De planerar att sälja lägenheterna som bostadsrätter.

Under fyra av husen byggs parkeringsgarage. Drygt hälften av de planerade parkeringsplatserna, 82 stycken, anläggs i garage, resten, 61 stycken, anläggs som markparkering. Det blir också cirka 500 cykelparkeringsplatser i förråd och på gårdarna.

94 p-platser försvinner

Planområdet är beläget cirka 800 meter norr om Orminge centrum, längs med Skarpövägen med utsikt över Myrsjön. Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse på Ormingeringen, där husen är från 1960- och 70-talet och har ett högt kulturhistoriskt värde. Det nya området måste anpassas och smälta in, enligt nämnden.

Påverkan på naturvärden bedöms bli liten eftersom en stor del av bebyggelsen kommer att placeras i ett tidigare kraftledningsstråk, och på det som idag är infartsparkering.

I planområdet finns idag 94 infartsparkeringsplatser, de kommer att tas bort i samband med bygget. Behovet av pendelparkeringar kommer dock att tillgodoses genom de kvarvarande parkeringarna i området och i ett nytt, planerat parkeringshus i Orminge centrum, enligt nämnden.

Under samrådet kom en rad synpunkter in, det har gjort att planförslaget ändrats något, bland annat har man sparat mer naturmark och fler utredningar har gjorts.

Genom att området befolkas kan detta ge liv och trygghet till gatan och mellanrummen mellan husen, enligt nämnden. Det krävs dock att markparkeringen är väl upplyst, menar de.

Ärendet var uppe i miljö- och stadsbyggnadsnämnden förra veckan. De föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen.