Regionrådets påstående stämmer helt enkelt inte och det är beklagligt att ansvarigt regionråd inte förstår sig på regionens ekonomi. För tvärtom så minskar skulderna i Region Stockholm med 9,3 miljarder, bara under perioden 2020-2023. Dessutom finns ett överskott som vi borgerliga sparade för dåliga tider på 7,1 miljarder. Vi tycker därför det är märkligt att man höjer skatten för stockholmarna istället för att använda dessa medel, då dom får användas i lågkonjunktur som 2024. Argumentationen från Vänsterstyret stärker knappast vårt förtroende för deras förmåga att leda landets största region med en budget på 134 miljarder kronor.

"Det stämmer inte"

Det är beklagligt att Vänsterstyret, med Socialdemokraterna i spetsen, fortsätter att förvrida sanningen, särskilt med tanke på deras tidigare kritik av det blågröna styrets överskott. Det kampanjades vilt om detta inför valet 2022. Det överskott som finns från vår tid vid makten i regionen är på 7,1 miljarder och redovisas i regionens bokslut som en särskild avsättning i RUR, resultatutjämningsreserven. Tyvärr verkar styrande partier ovilliga att använda de sparade medlen (RUR) när det verkligen behövs och hävdar felaktigt att dessa medel inte finns tillgängliga. Det är viktigt att påpeka att detta inte stämmer.

Vi lånar inte

På liknande sätt far man nu med osanning när det kommer till att beskriva regionens skulder. Här är det viktigt att vi reder ut begreppen. För att klargöra situationen är det investeringsbidragen i Region Stockholm som har ökat. Investeringsbidragen är inbakade i de långfristiga skulderna och representerar medfinansiering av exempelvis utbyggnad av tunnelbanan och återspeglas på tillgångssidan av balansräkningen. Anledningen till att detta enligt redovisningsprinciper presenteras som skulder på balansräkningen är för att Region Stockholm är huvudman för våra egna pågående investeringar där samfinansiärer som till exempel andra kommuner eller staten medfinansierar projekt som ny tunnelbana eller trafikförbindelse Södertörn. Detta är alltså inte pengar som region Stockholm lånar.

Skulderna har minskat

Det är avgörande att förstå att investeringsbidraget inte återbetalas till medfinansiären utan avskrivs i takt med investeringen på tillgångssidan när den aktiveras. Detta påverkar inte resultatet negativt. Allt enligt Regionledningskontorets redovisning av skulder.

En korrekt framställning av verkligheten är att skulderna i Region Stockholm faktiskt har minskat med nästan 9,3 miljarder sedan 2020. Det är viktigt att understryka att ökningar av skulder endast uppstår om årsredovisningen visar på ett negativt resultat, vilket nu är det som Vänsterstyret har budgeterat för, eller vid nya investeringar såsom en ny tunnelbana eller nya sjukhus.

De missförstånd som regionrådet sprider behöver rättas till för att undvika förväxling och för att främja en korrekt förståelse av regionens ekonomi. Att ha en god ekonomisk förståelse är avgörande för att kunna utveckla verksamheterna på ett hållbart sätt och skulle kunna förhindra att stockholmarna drabbats av högre skatt nästa år!