Sönderstressad personal gör att våra skattekronor spolas bort, låt oss på riktigt tala om effektivitet i välfärden!

Det är självklart att våra gemensamma skattemedel ska användas effektivt. De går i stor utsträckning till verksamheter som ger oss och våra närstående vård, stöd och hjälp när livet på olika sätt blivit skört. Vi är alla berörda av att våra gemensamma pengar används på ett sätt som kan upprätthålla vår välfärd. Särskilt viktigt är det i dessa oroliga tider.

I samband med regeringens vårbudget tog debatten på nytt fart kring budgetmedel till kommuner och regioner. Röster har höjts för att verksamheterna behöver effektiviseras så att skattemedel kan användas på bästa sätt.

Så låt oss tala om den offentliga sektorns effektivitet men låt oss göra det på ett sätt som leder framåt. Vi tror att en seriös debatt som leder framåt behöver börja i verkligheten.

I verkligheten är det medarbetarna inom den offentliga sektorn som är verktyget som upprätthåller välfärdens verksamheter. När ett verktyg blir slitet och inte fungerar som det ska blir jobbet sällan effektivt.

I våra lokalfackliga uppdrag, såväl inom Stockholms Stad, Region Stockholm som inom statliga verk i Stockholmsområdet får vi så gott som dagligen till oss berättelser från våra medlemmars arbetsvardag. Återkommande handlar berättelserna om en alltför hög arbetsbelastning, långa arbetsdagar samt sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad stress.

Liknande berättelser var också vad vi fick till oss i den medlemsenkät vi genomförde under förra året. Röster som lyftes sa bland annat:

”Det är svårt att kombinera förbyggande och samtidigt erbjuda tidigt socialt stöd med en pressad budget.”

”Vi får fler patienter med tyngre problem när resten av samhället drar ned på sina resurser. ”

”På BUP är vi underbemannade vilket gör att oerfaren personal tillåts ta över behandling.”

”Vi skolkuratorer behöver ha ansvar för färre elever för att kunna bedriva elevhälsofrämjande arbete

Att medarbetare arbetar under press och stress till den grad att vissa av dem blir sjukskrivna kan inte vara annat än negativt för verksamheternas effektivitet. Det här skulle kunna ses som ett särintresse men det handlar om verktyget som vi alla ska kunna lita på finns där när vi behöver det. Därmed är det av allmännt intresse att det inte rostar ihop totalt. De senaste årens påfrestningar har givit oss alla insikten att inte bara våra individuella förhållanden utan också samhället i stort ganska lätt kan rasera. Med andra ord behöver vi lösa problemet här och nu!

Frågan om hur användningen av våra skattemedel ger ett väloljat välfärdsmaskineri behöver börja i ett samtal om hur vi förhindrar att personal inom välfärdssektorn blir sönderstressad. Låt oss hitta lösningar på brister i arbetsmiljön på våra offentliga arbetsplatser!