Det handlar inte minst om en oro att utsättas för diskriminering. Alla elever har rätt enligt lag att inte utsättas för diskriminering i skolan – ändå sker det. Det är väldigt allvarligt och får inte förekomma.

Anmälningarna till Diskrimineringsombudsmannen (DO) om diskriminering inom utbildningsområdet ökar. Vi kan i anmälningar se att elever dagligen utsätts för olika former av kränkningar. Det handlar inte sällan om diskriminering, till exempel att elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inte får det stöd de behöver. Det kan också handla om att elever utsätts för trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet och sexuell läggning. Andra anmälningar handlar om att skolor saknar ramper, tillgängliga toaletter eller annan utrustning så att elever med funktionsnedsättning har tillgång till skolan som andra elever.

DO:s årliga rapport om förekomst av diskriminering och inte minst vår kontinuerliga dialog med civila samhället visar att elever som är synliga i sin religion, till exempel flickor som använder slöja, löper större risk än andra att utsättas för diskriminering i form av trakasserier från både skolpersonal och elever. Det finns också allvarliga problem med sexuella trakasserier. 

Många vårdnadshavare känner en förtvivlan när de ser sina barn fara illa och samtidigt upplever att skolan inte gör tillräckligt. Det är allvarligt när skolor inte lever upp till de krav som ställs på utbildningsanordnare enligt diskrimineringslagen. Redan idag förbjuder lagen diskriminering inom utbildningsområdet. Det är efterlevnaden av lagen som måste säkerställas så att elever får det skydd som lagen avser att ge.

Skolan har ett långtgående ansvar när det gäller att tillförsäkra alla en skolmiljö fri från diskriminering. Förutom att skolan ska utreda och åtgärda när en elev har blivit utsatt för trakasserier ska skolan även arbeta förebyggande för att motverka diskriminering och undanröja hinder för allas lika rättigheter och möjligheter. Det är många skolor som brister i det arbetet.

Som förälder eller vårdnadshavare har du rätt att ställa krav på skolan att följa gällande lagstiftning. Om skolan, eller dess huvudman, ändå inte agerar kan diskrimineringen anmälas till DO. DO har utökat antalet utredningar som inleds i syfte att verka för att fler som utsätts för diskriminering ska få upprättelse. Just nu genomför DO också insatser för att öka kunskapen om vilka rättigheter man som elev har och var man kan vända sig om man utsätts.

Till dig som är elev, förälder och vårdnadshavare vill vi uppmana dig att tillvarata dina rättigheter, inklusive att anmäla diskriminering till DO när skolan eller utbildningsanordnaren underlåter att följa lagen. Och till utbildningsanordnare vill vi understryka att lagen ställer krav som måste följas. Ingen elev ska utsättas för diskriminering och kränkningar i skolan. Det är oacceptabelt och något som måste upphöra nu.