Om några dagar går Moderaterna till partistämma för att forma politiken för kommande år. Moderaterna har under allt för lång tid varit för tysta i den skolpolitiska debatten och det finns ett behov av att presentera nya idéer och förslag som lyfter svensk skola. Det är därför välkommet att partiet har gjort sin hemläxa genom ett gediget arbete, där fokus på kunskap återupprättas och stödet för elever med särskilda behov stärks. Dock har vi identifierat tre frågeställningar som partistyrelsens förslag behöver kompletteras med inför partistämman och som har stor påverkan på Stockholms, men också resten av Sveriges 1,1 miljoner grundskoleelever:

Viktigt kunskapsmätning

Utmaningarna i Sveriges skolor skiljer sig från skola till skola. Politikens grundinställning måste vara att höja kvalitén och kunskapsresultaten i alla skolor, framförallt höja lägstanivån. För att säkerställa att elever lär sig och tidigt får extra stöd vid behov, behöver kunskaperna mätas kontinuerligt. Detta bör göras långt innan eleverna får sina första betyg i årskurs 6, och proven bör dessutom vara jämförbara över landet. Det är också av yttersta vikt att när en elev söker en gymnasieplats, måste det faktiska innehållet i ett A i Stockholm motsvara detsamma i Göteborg eller Umeå. De olika bedömningarna och betygsinflationen har funnits i decennier men nu behöver det åtgärdas på riktigt. När ett system för rättning av nationella prov byggs upp, bör det samtidigt inkludera fler jämförande prov och i fler ämnen. Moderaterna måste vara partiet för akademisk excellens, rättssäkerhet och fundamental tillit i samhället. Därför måste vi ta ett kliv fram och tidigare mäta elevernas progression och samtidigt säkra betygssystemets integritet samt kunna ge de elever som behöver mer stöd.

Elevers olika förutsättningar

De växande klyftorna i svensk skola, som ökade under förra regeringen, och den bristande likvärdigheten bygger in och cementerar utanförskap. Idag finns 86 olika modeller för att fördela resurser till elever som behöver mest stöd i skolan. Det är rimligt att skolan kan väga upp för elevernas olika livsvillkor, men evidensen kring vilka modeller och insatser som ger störst effekt lyser med sin frånvaro. Kommunernas självbestämmande över resurser och planering ska fortsatt vara starkt, där rektorerna ska vara dem som prioriterar resurser och insatser. Men för att lyckas behövs ett nationellt ledarskap som ger förutsättningar genom forskning, evidens, metodik och modeller i det kompensatoriska uppdraget. För att Moderaterna ska få ordning på Sveriges skolor, är det viktigt att skapa gemensamma modeller att använda.

Oanmälda inspektioner

Rätten för elever och vårdnadshavare att välja skola är en självklarhet. Mångfalden av skolor att välja mellan hjälper elever med olika behov, att få den undervisning de behöver och har rätt till. Tyvärr är inte alla skolor bra skolor. Skolor som inte håller måttet ska inte få finnas, oavsett vem som är huvudman. Skolinspektionens arbetssätt måste inkludera fler oanmälda besök på skolorna, utöver de planerade besöken. Det skulle göra granskningarna mer effektiva. För den som inte levererar enligt uppställda krav ska vitesbeloppen höjas och undermåliga skolor som inte genomför uppenbara förbättringar ska stängas permanent.

När möjligheten att slå in en ny väg för Sveriges skolor ges, ska inte tillfället tappas bort. Att åtgärda de brister som finns och att lyfta svenskt skolväsende till högre nivåer har högsta prioritet för oss.

Moderaterna i Stockholms stad och läns delegation för skolfrågor och socialfrågor: