Det är ironiskt att Amelie ↔ Ingre (L) försöker ge en bild av att Mittenkoalitionens politik präglas av ideologiska skygglappar när det snarare är hennes eget parti som drivs av ideologi där största möjliga antal vårdval vinner.

I höstens val röstade väljarna för ett nytt styre och en ny riktning för sjukvården i Region Stockholm. Mittenkoalitionens partier är överens om att denna förväntan förpliktigar. Vi behöver göra allt vi kan för att möta den med pragmatism och beslutsamhet där ideologiska låsningar om privat eller offentlig regi måste stå tillbaka för att vi ska kunna säkerställa det som är viktigt på riktigt – en god kvalitet i vården.

Ett av Mittenkoalitionens främsta mål är just att göra sjukvården mer behovsstyrd så att den som är i störst behov av vård ska få vård först. För att nå det målet behöver vi ha ett neutralt synsätt på vårdens driftsformer. Detta borde inte vara kontroversiellt.

Alla val fungerar inte bra

Förvaltningen har på uppdrag av Mittenkoalitionen påbörjat en översyn av vårdvalen. Deras samlade bedömning är så här långt att det inom vissa vårdval finns problem och att vården behöver bli mer behovsstyrd samt finnas tillgänglig i hela länet. Detta har inte minst uppmärksammats av professionen, experter och myndigheter.

Mittenkoalitionen värnar patienternas valfrihet och de vårdval som fungerar bra ska givetvis inte läggas ner. Däremot fungerar inte alla vårdval bra idag och då kan ingen ansvarsfull politiker låtsas som ingenting. Den som inte är beredd att reformera dysfunktionella vårdval gräver i själva verket graven för vårdvalen. Då är valfriheten hotad på riktigt och inte bara i Liberalernas fantasi.

Livshotande blödning mitt i natten

Tarschys Ingre ger också uttryck för en uppsplittrad syn på sjukvården där varje litet vårdområde kan bedömas var för sig. Vi i Mittenkoalitionen vill säkerställa att helheten fungerar och att vi får en sammanhållen vård för patienterna. Vi kan inte fortsätta att enbart titta på varje vårdvals effekt för verksamheterna i det specifika vårdvalet. Vi måste också se till hur detta påverkar patienternas tillgång till sjukvård på akutsjukhusen, för möjligheterna till utbildning av ST-läkare, deltagande i jourlinjer samt forskning osv. Om exempelvis alla öron-, näsa-, halsläkare jobbar i vårdval finns det ingen som kan ta hand om en livshotande bakre näsblödning mitt i natten på akuten.

Onödig resa till akuten

Apropå att vi ska utreda ett återtagande av 1177 i egen regi påpekar Tarschys Ingre att regionen i dagsläget har landets kortaste väntetider till 1177. Men om det sker till priset av att den som ringer i onödan får rådet att åka till akuten innebär det bara långa besvärliga väntetider på sjukhuset för patienten, en hård press på personalen och en hög kostnad för skattebetalarna. Det som ser bra och billigt ut kan i själva verket vara mycket dyrt och ineffektivt om en tittar på helheten.

Hade L varit utan ideologiska skygglappar, som de påstår att de är, hade de kunnat se att deras favoritlösningar från 2006 behöver uppdateras med insikter om hur vårdvalsreformerna fallit ut i verkligheten och att de inte i alla delar var felfria. Då hade Liberalerna också kunnat välja att ingå i Mittenkoalitionen och ta ansvar för att rätta till det som blivit fel.