Centerpartiet och Kristdemokraterna i Region Stockholm har under 16 år styrt Region Stockholm tillsammans. Därför känner vi båda väl till respektive partis stora engagemang för civilsamhället och ideella organisationer och vet hur värdefulla de är för vården, patienter och samhället i stort. Ambitionerna i Kristdemokraternas valprogram stämmer väl överens med våra egna och det är ingen nyhet.

Skillnaden är att vi i Centerpartiet valde att arbeta vidare med att driva dessa frågor framåt i den nya Mittenkoalitionen, där Kristdemokraterna hade alla möjligheter att ingå, men valde att stå utanför. Den enda slutsatsen vi kan dra av det är att det var viktigare för Kristdemokraterna att stå utanför ett blocköverskridande Mittenstyre än att vara med och driva Region Stockholm framåt.

Vi är för företagande i vården

Med det sagt driver Centerpartiet outtröttligt på för mer idéburen vård i Region Stockholm utan Kristdemokraternas inblandning. I det nuvarande Mittenstyrets koalitionsplattform lyfter vi särskilt att vi vill tillämpa den nya lagstiftningen och låta ideella föreningar vara en del av välfärdsmaskineriet. För de ideella organisationer som söker bidragsstöd är vi överens om att stöden ska höjdas och att den administrativa ansökningsprocessen ska förenklas. Vi vill även införa flerårsbidrag.

Vi i Centerpartiet är varma förespråkare för både småskaligt företagande inom välfärden, vi tycker att vårdval är en bra avtalsform för att skapa långsiktiga verksamheter inom vården. Samtidigt gör vi bedömningen, precis som Kristdemokraterna gör i sitt valprogram, att vissa vårdval behöver justeras.

Kristdemokraternas politiska mål med vården är alltså väldigt samstämmiga med våra ambitioner. Ni skulle fått mycket mer gjort om ni satte er med oss bakom rodret istället för att skriva debattartiklar om frågor vi är överens om.

Centern – stäng inte den dörr vi har öppnat

Med Centerpartiets nya vänsterretorik riskerar idéburna vårdgivare att hamna i kläm skriver företrädare för Kristdemokraterna i Region Stockholm

Det har länge funnits en ambition från de flesta partierna i Region Stockholm att öka antalet idéburna aktörer inom hälso- och sjukvården. Med en ny lagstiftning som avsevärt förbättrar möjligheten för idéburna aktörer att verka är det upp till bevis för vänstermajoriteten. Men när Centerpartiet uppenbarligen har köpt vänsterretoriken äventyras möjligheten för idéburna aktörer att verka i Stockholm.

Avtalsformen för vård, om det ska ske i privat eller offentlig regi och på vilket sätt, har länge varit en het debatt i Region Stockholm. Men ofta missas att det finns ytterligare en driftsform – idéburna organisationer som är icke vinstdrivande och snarare uppfyller ett socialt syfte. Från och med i år finns möjligheten att reservera rätten att delta i upphandlingar till idéburna organisationer, både inom lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV - även kallat vårdval).

Kristdemokraterna ser ett stort värde utav idéburna aktörer inom hälso- och sjukvården. Vi kommer därför lägga en motion i regionfullmäktige om att tillsätta en särskild genomförandeplan för att fler idéburna vårdgivare ska kunna verka i och med genomlysningen av vårdval. Om ett vårdval läggs ner måste särskild hänsyn tas om det finns idéburna vårdgivare som verkar inom vårdvalet.

Blickar mot Danmark

Kristdemokraterna har vid flera tillfällen agerat för att förbättra förutsättningarna för idéburen välfärd. Idéburen vård och omsorg täcker idag endast tre procent av välfärdsutbudet. Internationellt sett är det en mycket låg andel. I vårt grannland Danmark ligger motsvarande siffra på 14 procent. Det är vår målsättning att idéburen sektor ska stå för minst tio procent av välfärdsutbudet och med de nya lagändringarna kan det bli möjligt. Men det krävs också politisk vilja.

Den nya vänstermajoriteten i Region Stockholm bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har särskilt riktat in sig på driftsform. Vårdval (LOV) ska läggas ner till förmån för egen regi. I sin första budget påstår vänsterstyret att särskilt vårdvalen har inneburit svårigheter för idéburna vårdgivare att etablera sig i Stockholm.

Även om Kristdemokraterna står bakom den genomlysning av vårdvalen som initierades när vi styrde så är det ett direkt felaktigt påstående från vänstermajoriteten. Rätt utformade vårdval leder till en mångfald av aktörer, däribland idéburna. Vårdval, till skillnad från LOU, är lättare att anpassa för småskaliga vårdgivare och deras förutsättningar. Många utav de idéburna aktörerna som verkar i Region Stockholm gör det inom vårdvalen.

Det är nu upp till bevis för det nya styret, och inte minst Centerpartiet, att man inte har stirrat sig blind på vård i egen regi. De idéburna vårdgivare som idag verkar inom något utav vårdvalen i Stockholm riskerar annars att helt hamna utanför hälso- och sjukvården. Idéburen vård- och omsorg har alltför länge hamnat i kläm. Stäng inte den dörr vi öppnat.

Det är nu upp till bevis för det nya styret, och inte minst Centerpartiet,