Ständigt övertidsarbete, utmattade kollegor och överbelastning är ingen naturlag. Därför påbörjar vi, Mittenkoalitionen i Region Stockholm tillsammans med Vänsterpartiet, ett arbete som fackförbunden länge efterfrågat, en kommission för arbetsmiljön i sjukvården.

Vi är alla eniga om att det finns stora utmaningar inom Stockholmsvården, särskilt när det gäller personalens arbetsmiljö. En färsk undersökning från Läkarförbundet visade att fyra av fem läkare i Region Stockholm arbetar övertid varje vecka och att 20 procent funderar på att helt lämna läkaryrket. I slutet av förra året anmäldes Barnakuten på Astrid Lindgrens barnakut till Arbetsmiljöverket på grund av en sjuksköterskebrist som skapat en ohållbar arbetsmiljö, även fysioterapeuter på Karolinska har larmat nyligen. Tyvärr är dessa exempel på bristande arbetsmiljö inte de enda i Region Stockholm, det är ett utbrett problem.

Den pressade arbetsmiljön leder till personalbrist, som i sin tur orsakar vårdplatsbrist, operationsköer, långa väntetider i primärvården och en rad andra allvarliga problem i sjukvården. Bättre villkor och en hållbar vardag för regionens medarbetare är därför en grundbult i arbetet för en bättre och tryggare hälso- och sjukvård de kommande åren.

För att lösa problemen måste vårdpersonalens inflytande stärkas, och kontakten mellan regionens ledning och vårdpersonalen bli betydligt bättre. Därför startar nu Mittenkoalitionen i Region Stockholm och Vänsterpartiet en kommission för vårdpersonalens arbetsmiljö. Kommissionen kommer att ta fram förslag på hur regionen kan bli en bättre arbetsgivare för vårdens viktigaste resurs: Personalen.

Kommissionens ledamöter kommer från fackförbunden SACO, Kommunal, Vårdförbundet och Vision, från alla de politiska partierna och från tjänstemannahåll. Arbetet i kommissionen ska präglas av ett utåtriktat och inkluderande arbetssätt, exempelvis genom hearings om arbetsmiljö med vårdpersonalen. Kommissionens arbete ska resultera i en rad åtgärdsförslag som regionstyret sedan får ansvar för att driva vidare.

En ny inriktning för personalpolitiken och ett inlyssnande ledarskap är avgörande för att klara kompetensförsörjningen i vården på både kort och lång sikt. Region Stockholm behöver rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet. För att åstadkomma detta behöver vi i högre utsträckning lyssna på personalen och värdera deras kompetens.

Att prata om ett inlyssnande ledarskap är enkelt och låter bra, men det krävs också verkstad. Den här kommissionen är vårt sätt att visa att vi menar allvar, och att vi är redo att gå från ord till handling och ta ett ordentligt helhetsgrepp framåt.

Vi måste helt enkelt bli bättre på att ta hand om dem som tar hand om oss.