Sedan valet 2022 styrs region Stockholm för första gången på 16 år av en vänsterkoalition. Det nya styret har gjort klart att det kommer ske en tillbakagång av verksamheter från privat regi till att regionen själv ska driva fler vårdenheter. Valfriheten ska minska med förhoppningen om att bättre styra vårdens begränsade resurser efter befolkningens olika behov. En lovvärd ambition och även vi kristdemokrater anser att vårdvalen i Stockholm behöver genomlysas, utvecklas och i vissa fall läggas ner. Under den senaste mandatperioden när KD var med i styret påbörjades en översyn av vårdvalen och ett uppdrag om kostnadsreducerande åtgärder. Samtidigt är det felaktigt att tro att bara för att man lägger ner ett vårdval så sparas pengar – patienten måste tas om hand någon annanstans. Vårdköerna riskerar också att öka med den nya politiska inriktningen.

Nära vård förebygger allvarliga sjukdomar

Mycket vård har de senaste åren flyttat ut från sjukhusen, närmare patienterna och till primärvården. Det finns många goda skäl för det och de flesta är överens om att sjukvården i Sverige har varit för sjukhustung. Patienterna har oftast närmre till sin vårdcentral än till akutsjukhusen. När mer vård ges av en fast och etablerad läkarkontakt som känner patienten ökar kontinuiteten, och forskning visar att behovet av akutsjukvård samtidigt minskar.  Det förebygger också mer allvarliga sjukdomar. Det är ett mer kostnadseffektivt sätt att bedriva vård vilket skapar ett större utrymme för att lägga pengarna på annat.

Möts via mitten

Vi anser att sjukvårdsdebatten i Stockholm har varit allt för polariserad. Det behövs en mellanväg. Vi i KD vill se över vårdvalen och se vilka nya parametrar som kan utgöra grunden för ersättningsmodeller inom vården. Exempelvis skulle vårdcentralerna kunna få en ännu större ersättning som är fast i stället för att få betalt per besök, med viktning till fördel för de som vårdar patienter mer större sjukdomsbörda. På så sätt ges en vårdcentral ett större ansvar för ett område och patienterna som bor där. Incitamentet bör vara att hålla invånarna så friska som möjligt snarare än ett visst antal besök.

Notan ökar

Kostnadsutvecklingen i Region Stockholms hälso- och sjukvårdssystem är och har varit hög. Det är en utveckling som måste vändas, vården måste struktureras på ett än mer kostnadseffektivt sätt med större fokus på medicinskt motiverade prioriteringar. Föreställningar om att sjukvårdens alla problem – eller lösningar – hänger på vårdvalen kommer vi att motsätta oss.

Avslutningsvis vill vi bygga ett vårdsystem där den medicinska bedömning ligger i fokus, samtidigt som vården ska vara tillgänglig utan att man ska behöva besöka flera olika vårdenheter för att få hjälp. En utbyggd primärvård med bättre tillgänglighet och kontinuitet avlastar akutmottagningarna och ger bättre tillförutsättningar till slutenvården för de som är i behov av den. På så sätt får vi också ner kostnaderna och trycket på specialistvården, både inom vårdval och på akutsjukhusen.