Det är nog få som missat att SL just nu är i full gång med att fasa ut tågvärdar ur pendeltågstrafiken. Sedan mars i år är antalet tågvärdar halverat, och nu i september tas nästa steg då de försvinner helt. Kameror, servicepersonal och servicediskar övertar tågvärdarnas ansvar. Resenärer som då behöver rampservice ska avisera information om på- och avstigning 30 minuter innan avresa.

Artikel 20 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning anger att personlig rörlighet ska underlättas för personer med funktionsnedsättning. Med facit i hand har utfasningen av tågvärdar i alltför många fall lett till det motsatta. När nedskärningen av tågvärdar inom kort går in i nästa fas riskerar den fria rörligheten att minska ytterligare.

En av fem personer i Stockholmsregionen lever med en varaktig funktionsnedsättning, och frågan om fri rörligheten och spontant resande är därför mer aktuell än någonsin. I ett budgetunderlag föreslår trafikförvaltningen sänkt servicenivå som ett sätt att spara pengar. Vi ser med oro på en utveckling som riskerar att leda till försämrad hälsa, minskad rörelsefrihet, och ett ojämlikt resande.

Region Stockholm står inför en stor ekonomisk utmaning – precis som dess invånare. Men förändringar får inte ske på bekostnad av personer med funktionsnedsättning. Alla ska ha möjlighet att resa i kollektivtrafiken på lika villkor.

Attraktivt resande

Funktionsrätt Stockholms län delar SL:s vision om att den allmänna kollektivtrafiken ska upplevas som det mest attraktiva resealternativet för alla – inklusive resenärer med funktionsnedsättning. För att leva upp till visionen, vill vi att:

• Föreslagna höjningar av pris på SL-kort och sänkning av servicenivå omvärderas

• Trafikförvaltningen utvärderar vilka konsekvenser beslutet om att ta bort tågvärdarna får för personer med funktionsnedsättning

• Alla förändringar i kollektivtrafiken ska föregås av en FKB, funktionsrättskonsekvensbeskrivning

• Upphandlingar präglas av högt ställda krav på tillgänglighet som står sig för dagens och framtidens resande