Skenande materialpriser, stigande räntor och fallande bostadspriser väntas medföra att antalet påbörjade bostäder i år halveras jämfört med toppåret 2021. Situationen förvärras av hämmande regelverk.

I Göteborg överklagas 43 procent av detaljplanerna, mer än varannan bostad, med kostsamma och tidsödande rättsprocesser som följd. Det visar en kartläggning Fastighetsägarna och Byggföretagen har tagit fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner.

Huvuddelen av de överklagade detaljplanerna står sig dock i högre instans. Hela 80 procent av ledtiderna hos mark- och miljödomstolarna åtgår därför för mål som inte leder till någon förändrad detaljplan. Konsekvensen är i de alla flesta fall bara tidsspillan.

Men den har sitt pris. Den medför att 4 000 hushåll per år inte kan byta bostad och att de bostäder som uppförs blir markant fördyrade. Det är inte rimligt i ett land som plågas av både bostadsbrist och höga byggkostnader.

Byggandet av ett hållbart samhälle kräver långsiktiga, tydliga och rimliga förutsättningar. Det rådande regelverket uppfyller inte dessa krav.

Vi uppmanar regeringen att ta initiativ till en mer ändamålsenlig process för överklagande av detaljplaner. Utifrån vår rapport vill vi lyfta fyra förslag:

• Förenkla hanteringen och öka möjligheterna till avvägningar. Konflikten mellan plan- och bygglagen och miljöbalken behöver avhjälpas genom ökad tydlighet, bättre harmonisering av regelverken och ett större utrymme för avvägningar mellan olika intressen. 

• Begränsa ifrågasättandet av kommunernas utredningar. Att överklagade detaljplaner upphävs beror oftast på att domstolen bedömer att det saknas tillräckligt underlag, trots att allt fler och än mer omfattande utredningar behöver göras. Kommunernas underlag bör kunna ifrågasättas endast då de verkligen är uppenbart bristfälliga.

• Inför tidsfrister för domstolarnas handläggning. Handläggningen av överklagade plan- och byggärenden tar lång tid och tidsåtgången har dessutom ökat. Tidsfrister för domstolarnas handläggning av överklagade plan- och byggärenden bör införas.

• Upphävda detaljplaner ska inte behöva göras om från början. Plan- och bygglagen behöver bli tydligare med vad som händer när en detaljplan upphävs. Enligt praxis bör det räcka att göra om vissa delar av planprocessen utan att börja om från början. Trots detta finns det en osäkerhet kring vad som gäller. Det behöver förtydligas i lagen.

Förutsebarheten behöver öka och den tid som överklagandeprocessen tar i anspråk måste minska. Flera av våra grannländer har redan genomfört reformer för att uppnå detta. Det är nu dags att Sverige går samma väg. Våra fyra förslag är en bra början. 

Petra Sedelius, Ansvarig näringspolitik, Byggföretagen i väst.

Petra Sedelius, Ansvarig näringspolitik, Byggföretagen i väst.

Pressbild

Anders G Johansson, Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR.

Anders G Johansson, Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR.

Pressbild