I juni 2018 inledde SL, Järfälla kommun och trafikföretaget Nobina ett samarbete för att öka andelen kollektivtrafikresor i den kraftigt framväxande Barkarbystaden. Resultatet, endast tre år senare, överträffar alla förväntningar.

Kollektivtrafikens andel av resandet uppgår nu till hela 67 procent, att jämföra med endast 45 procent när projektet inleddes. En så stor andel kollektivtrafikresenärer kan närmast jämföras med nivåer i Stockholms innerstad, och liknande positiva förändringar har vad vi kan erinra aldrig tidigare uppmätts.

Medan befolkningsmängden i Barkarbystaden har ökat med 60 procent har kollektivtrafikresorna ökat med 105 procent. Andelen hushåll som äger fler än en bil är nu lätträknade. Beslutsfattare och kollektivtrafikplanerare från samtliga världsdelar har tagit sig hit för att titta på den kollektivtrafikutveckling som pågår.

Enklare leva utan bil

Bakgrunden är flera unika och omfattande satsningar på moderna trafiklösningar. Med en ny snabbusslinje, så kallad BRT, mellan Barkarby och Akalla har restiderna halverats och köerna eliminerats.

Världens första självkörande bussar i linjelagd trafik har förflyttat framtidens resande in i samtiden. En helt ny mobilitetsplattform gör det möjligt att planera, boka och betala sin resa med både SL, bilpool, och taxi, med ambitionen att göra det enklare att leva utan bil.

Men framförallt handlar det världsunika projektet om att låta stadsutveckling och bostadsbyggande gå hand i hand. Idéen bygger på att människors resvanor grundläggs tidigt under den livsförändring som ett byte av bostad innebär.

Mindre trängsel och utsläpp

Genom att kollektivtrafiken tillgängliggörs och kommuniceras som ett attraktivt alternativ, från den första dagen människor flyttar in i sina nya lägenheter, ökar möjligheten att få människor att välja kollektivtrafik framför egen bil.

Att därtill skapa kapacitetsstarka förbindelser med korta restider är såklart avgörande för hur väl kollektivtrafiken bidrar till att lösa invånarnas livspussel.

Idén är såklart inte ny.Genom förhandlingarna om ny tunnelbana 2013 möjliggjordes inte bara 78 000 nya bostäder, utan också för kommunerna i Stockholmsregionen att bygga ny stad med förutsättningar för människor att göra hållbara val kring sitt resande, med färre bilar, mindre trängsel och lägre utsläppsnivåer som följd.

14 000 nya bostäder

Men i Barkarbystaden har vi tagit den hållbara stadsplaneringen ett steg längre. Genom att addera kapacitetsstark och modern kollektivtrafik till stadsdelen, långt innan tunnelbanan öppnar, bygger vi den hållbara staden på riktigt.

Här byggs och planeras för en levande stad med 14 000 nya bostäder med plats för 30 000 invånare, 140 kvarter och 10 000 nya arbetsplatser. Lägg därtill skolor, idrott, kultur och service i nära anslutning till den redan befintliga stora handelsplatsen intill E18 och Mälarbanan.

Genom Stockholmsöverenskommelsen om utbyggd tunnelbana kommer en förlängning av den blå linjen mellan Akalla och Barkarby station att öppnas år 2026. Men redan idag läggs grunden för det kollektiva resande som vi vill ska vara norm i Barkarby.

Unga mest nöjda

Resultaten talar för sig själva. Medborgarnas nöjdhet med trafiksituationen har ökat från 47 procent till 72 procent. Högst andel nöjda resenärer finns i kategorin 15-24 år. Normalt är den gruppen den mest kritiska till kollektivtrafiken. En hög andel nöjda unga resenärer väcker förhoppningar om ett fortsatt kollektivt resande i framtiden.

Det är hög tid att ställa sig frågan vilket som är nästa stadsbyggnadsprojekt på tur för att kraftsamla till en liknande utveckling. Det står alldeles klart att SL tillsammans med kommunerna och trafikföretagen kan åstadkomma stor förändring i människors sätt att resa, till nytta för både klimatet och stadsmiljön.

Ta efter Järfälla

Vi vill med Barkarbymodellen som grund uppmana fler att ta efter de goda exempel som nu finns. Framtidens samhällen måste byggas mer hållbart, och i Järfälla har vi visat hur det kan gå till i praktiken.