Att det nya styret i Stockholms stad presenterat gedigna klimat- och miljösatsningar som innebär minskad biltrafik i staden är positivt. Minskad biltrafik har stora fördelar för såväl klimatet och stadsmiljön som för individen. Införandet av miljöbilzoner i City och Gamla stan kommer sannolikt att minska den miljöskadliga biltrafiken i Stockholms innerstad och göra dessa områden mer levande. Men att endast minska trafiken i dessa stadsdelar är inte tillräckligt om Sveriges huvudstad på riktigt vill ta ledartröjan i klimatarbetet och ställa om mot en mer hållbar stad.

I nuvarande takt riskerar Stockholm att halka långt efter andra europeiska huvudstäder som valt att gå längre i klimatomställningen med tydliga mål mot bilfria innerstäder. Paris har sedan tidigare beslutat om att göra stadens centrala delar bilfria senast år 2024. Och i Oslo antogs programmet ”Bilfritt Byliv” redan 2016 med målsättningen att skapa en mer levande stad och förbättrad stadsmiljö. Utvecklingen är positiv för såväl lokala företag som för miljön.    

Idag står våra vägtransporter för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. För att klara omställningen och minska vägtransporterna måste korta resor som görs i innerstaden ersättas med andra transportmedel som är koldioxidfria. För det krävs en rejäl satsning på utbyggnaden av cykel- och gånginfrastrukturen som främjar andra, alternativa, färdmedel som gång, cykel och elsparkcykel. 

Klimatvinsterna kan bli stora

Enligt en undersökning från det tyska forskningsinstitutet Fraunhofer ISI är klimateffekterna av att ersätta bilresor med elsparkcykel väsentliga. Studien omfattar sex städer där man i samtliga städer som undersökts, inklusive Stockholm, kunnat se en positiv nettoeffekt på koldioxidutsläppen genom delade tjänster för elsparkcyklar. Eftersom elsparkcyklar har ett lägre klimatavtryck än de transportslag de ersätter, reduceras utsläppen i snitt med 20,7 gram per kilometer med elsparkcykel. Det innebär en minskning av CO2-utsläppen med 10 ton under en månad. 

Stockholms stad har de senaste åren tagit stora steg för att göra det lättare att ställa bilen i och med stadens framkomlighetsstrategi samt investeringar i cykelinfrastruktur. Men det krävs ytterligare åtgärder för att uppnå det gröna skiftet som behövs för att nå framtidens klimatmål.

Lime vill uppmana det nya styret i Stockholms stad att gå längre i frågan om att minska bilismen i innerstaden. Tiden för omställning är nu och det är därför dags för politikerna i Stockholms stad att öppna ögonen för de möjligheter som delad mikromobilitet kan erbjuda för grönare och mer människovänliga städer. 

Om Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Stockholms stad menar allvar med klimatomställningen i staden behövs en tydligare plan för att ytterligare begränsa biltrafiken i innerstaden.