Julkrisen på sjukhusen är ett faktum. Covid, RS och influensa når toppnivåer och återigen nås vi av larmrapporter från överfulla akutsjukhus om patienter som ligger i korridorerna i väntan på vårdplats. Särskilt drabbad är barnsjukvården i Stockholm som fullständigt går på knäna. Det vilar ett stort ansvar på det nya regionstyret i Stockholm att ge sjukvården betydligt bättre förutsättningar än vad tidigare 16 år av moderatstyre har gjort. Budgeten har tidigare inte alls tagit höjd för den vård sjukhusen ska kunna utföra och inte heller gett möjligheter att ge vårdpersonalen bättre arbetsvillkor. Antalet administrativa bördor har vuxit för varje år fast sjukhusen förgäves har flaggat för att de behöver mindre detaljstyrning, mindre administration och mer tid för sina patienter. I stället för att sjukhusen ska kunna samarbeta och snabbt ställa om har de tvingats konkurrera med varandra.

Viktiga steg på vägen

Vänsterpartiet har i förhandlingarna med den nya koalitionen som styr Region Stockholm, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet, drivit fram att den årliga uppräkningen till sjukhusen höjs från svältnivån på 1,5 procent till 4 procent. Det innebär en rejäl resursförstärkning, men det är inte nog. I de nya avtal som ska tas fram för sjukhusen måste mängder av de meningslösa administrativa bördor som idag finns städas bort för att på så vis frigöra resurser till det viktigaste: vårdplatser och vårdpersonal. För att lösa arbetsmiljökrisen behöver vi politiker involvera och lyssna på personalen. De har länge efterfrågat en kommission för arbetsmiljön bestående av politiker och vårdpersonal. Vänsterpartiet fick i förhandlingar med det nya styret igenom att tillsätta en sådan och efter nyår sjösätts den. Det är ett viktigt steg på vägen.

Ett gigantiskt underskott

Det moderata styret har ålagt varje sjukhus årliga dolda besparingskrav på 2,5 procent som nu ska försvinna – det har varit ett viktigt krav från Vänsterpartiet. Region Stockholm måste också ta fram ett regionalt mål för hur många vårdplatser vi ska ha. Idag har vi knappt 2 vårdplatser per 1000 invånare medan våra grannländer har dubbelt så många. De gigantiska underskott som nästan varje sjukhus har för 2022 måste också skrivas av för att de ska få näsan över vattenytan.

Barnsjukvården har i flera år gravt missköts av tidigare moderatstyre. Marknadsvården har tillåtits löpa amok med vår barnsjukvård. Vårdplatserna för barn har blivit färre och vårdkedjor har slagits sönder. Moderaterna och deras samarbetspartiet har utsatt den barn- och ungdomsmedicinska vården för ett marknadsexperiment som medfört att alla sjukhus utom ett fick stänga sina öppenvårdsmottagningar och avveckla fungerande vårdkedjor. I stället lades hela ansvaret ut på privata vårdbolag som i huvudsak etablerat sig i Stockholms innerstad. Detta har kostat stora summor och medfört en splittrad sjukvård och mindre resurser till de sjukaste barnen. Därför måste våra sjukhus nu få möjligheten att bygga upp välfungerande vårdkedjor för barn. Politiken måste ta ansvar för att säkerställa vård efter behov, det kan inte marknaden lösa.

Sjukhusen har varit svältfödda under mer än ett och ett halvt decennium. Att regionen fått ett nytt styre får inte innebära en ny uppsättning partier som genomför ungefär samma politik som tidigare. För Vänsterpartiet är det oacceptabelt att utsätta sjukhusen för fler besparingar och nedskärningar. Vården behöver en ny politisk riktning och sjukhusens resurser måste förstärkas. Stora förändringar behövs, och det är bråttom.