Delårsbokslutets prognos visar att Region Stockholm går mot dryga 3 miljarder kronors överskott år 2020. Vänsterpartiet vill att pengarna ska användas för att ge vårdpersonalen förutsättningar att arbeta bort den Corona-uppkomna vårdskulden. Detta genom att skjuta till pengarna till sjukhusen som idag går mot underskott och tvingas in i nya besparingskrav.

Alla som menar att vi nu måste satsa på vården och ge vårdhjältarna mer än bara tomma applåder bör ställa upp på detta ekonomiska krav. Vi måste säkerställa att vi har tillräckligt med personal och att deras villkor är goda, detta är svårt att göra då sjukhusen skall hantera sina underskott och snäva budgetar.

Stockholmsregionens sjukhus går idag på knäna. Vårdskulden växer och personalen får inte den välförtjänta återhämtning de behöver efter en otrolig arbetsinsats under våren och sommaren. Dessutom dras många av sjukhusen med underskott som gör arbetsmiljön så pass dålig att många blir utbrända eller säger upp sig. Vi ser inget positivt med att regionen har ett stora överskott, när pengarna behövs i vården. Inte minst under en pågående pandemi. Pengarna borde användas där de behövs, i sjukvården.

Det finns stora behov av vård inom sjukhusvården. Covid-19 pandemin pågår fortfarande samtidigt som sjukhusen står inför arbetet att beta av vårdskulden. Det ekonomiska läget är sedan tidigare ansträngt på våra sjukhus, vilket resulterar i mycket hög arbetsbelastning för den personal som står för att ge vård till patienterna. Vänsterpartiet tycker att det är rimligt att sjukhusen i detta läge befrias från det underskott som de, enligt delårsbokslutet är på väg mot år 2020. Detta inte minst då Region Stockholm som helhet har råd att befria de från bördan av att bära med sig ett underskott, då regionen som helhet går mot ett överskott.

Sjukhusens underskott uppgår mot 1,8 Miljarder kronor. De resterande överskottspengarna för år 2020 vill vi använda för ett Vårdkrispaket för att ytterligare underlätta för vården att arbeta bort den uppkomna vårdskulden utan att bränna ut sin personal. Vårdkrispaketet vill vi disponeras till sjukhusen under 2021och 2022 för att komma ikapp med vårdskulden och ge personalen en chans att andas ut och få en mer rimlig arbetsbörda.

Region Stockholm är inte bara landets största region, vi har stora ekonomiska resurser som måste användas rätt. Vi har alla möjligheter att ge vårdpersonalen alla de förutsättningar de behöver för att utöva sina yrken med stolthet. Både personal och patienter förtjänar att det här överskottet tillförs där det behövs mest – till våra sjukhus.