Under den senaste mandatperioden har Moderaterna samt den forna alliansen krokat arm med Miljöpartiet i Stockholms stad. Resultatet är en politik som har slagit hårt mot vanliga bilägares plånböcker och möjlighet att använda bilen.

Ett av de mest framträdande förslagen är införandet av miljözoner klass 2 vid enskilda gator i Stockholm. En miljözon likt denna förbjuder samtliga bilar som inte uppfyller de absolut nyaste utsläppskraven om Euro 6, vilket utesluter alla dieselbilar tillverkade innan 2015, samt alla bensinbilar innan 2009.

Investerade i dieselbilar

Paradoxalt nog infördes miljözonerna av den forna alliansen med stöd av Miljöpartiet. Samma allians som under sin regeringstid 2014 klassade dieselbilar med utsläppsgrad Euro 5 som miljöbilar och aktivt uppmuntrade stockholmare att byta till en dieselbil.

Företag och invånare lyssnade på sin regering och investerade i dieselbilar som skulle minska utsläppen av koldioxid.

Försumbar minskning av utsläpp

Först några år senare framkom det att dieselbilarna visserligen minskar koldioxidutsläppen men ökar partikelutsläppen av PM10 och kväve(di)oxid som kan vara skadliga för människors hälsa och leda till bland annat hjärt-och kärlproblem. Vissa studier har påvisat att cirka 3 300 dödsfall i landet kan härledes till just partikelutsläpp.

I ett svep vände alliansen och införde Euro 5-förbud på allt fler gator i Stockholm. Men miljözoner klass 2 har haft begränsad effekt. Utsläppen av PM10 och No2 minskade med begränsade 1–2 procent. Utsläppen av koldioxid minskade med försumbara 0,5 procent.

Närmare tio miljarder i kostnad

Samtidigt har kostnaden för bilisterna och företagen varit skyhög. Transportstyrelsens egna undersökningar visade att en stadsövergripande miljözon skulle spara 330 miljoner kronor, men kosta närmare 10 miljarder kronor för bilister och företag som tvingas köpa en ny bil.

Än värre är det att allt fler partier som Miljöpartiet och Centerpartiet driver på en radikal politik för att omöjliggöra bilåkande med även nyare diesel och bensinbilar i Stockholms stad. Partierna vill se miljözonklass 3 i innerstaden till 2030, vilket leder till att enbart elbilar tillåts. Detta trots att utvecklingen går i en rasande takt för mer effektiva diesel och bensinbilar.

Mer effektiva åtgärder

Om alliansen verkligen brydde sig om medborgares hälsa så finns det mer effektiva åtgärder än miljözoner för personbilar. Exempelvis skulle partikelutsläppen kunna minska med 10 procent om vi fick fast fler lastbilar som körs med smutsig diesel från Baltikum och som inte efterlever dagens krav på miljöklass 1.

Men även andra samhällsinsatser som åtgärder för minskade fallolyckor i hemmet bland äldre och åtgärder för minskad bullerstörning genom överdäckning av trafikleder. 

Symbolpolitiskt experiment

Miljözonerna har blivit ett symbolpolitiskt experiment vars främsta syfte inte är att öka människors hälsa med sänka partikelutsläpp, utan begränsa bilåkandet.

Tyvärr har miljözonerna för lätta bilar införts med såväl Moderaternas som Kristdemokraternas goda vilja.

Vi sverigedemokrater går till val på att avskaffa miljözon för lätta personbilar. Vi är garanten mot miljöpartistisk symbolpolitik vars enda syfte är att slå sönder möjligheten för vanliga människor att äga och köra bil.