Mäns våld är ett av våra stora samhällsproblem. Män står för ca 80 procent av alla våldsbrott och 97 procent av alla sexuella övergrepp. Våldet drabbar kvinnor, tjejer, ickebinära, och även andra män och killar.

Vill se en nollvision

MÄN Stockholm vill se att politikerna i Stockholm antar en nollvision för mäns våld och tar fram en handlingsplan med förebyggande åtgärder och långsiktiga insatser!

Vi vet att killar som instämmer i stereotypa föreställningar om könsroller och maskulinitet har 3,2 gånger högre benägenhet att utöva våldsamma handlingar än de som inte instämmer (MUCF, 2014).

Brist på andra möjligheter

Samtidigt söker sig unga män till kriminella gäng där våldskapital och uppfyllandet av machoideal får kompensera för bristen på andra möjligheter att lyckas skapa en trygg tillvaro med positiv framtidstro.

Grunden för det utbredda våldet bland killar och män byggs till stor del på en långvarig begränsning och förnekelse av sina egna och andras känslor, förväntningar på att se all form av “femininitet” som svaghet, en ständig ansträngning att visa sig stark och osårbar, samt acceptans av social retsamhet och trakasserier.

Stor effekt på gängvåldet

I den straff-fokuserade debatten glöms det långsiktigt förebyggande och värderingsbaserade arbetet bort, som till skillnad från hårdare straff faktiskt har en mätbar effekt.

Att fokusera på att förändra de destruktiva och begränsande ideal som män förväntas uppfylla ger stor effekt på gängrelaterat våld och våld riktat mot kvinnor, andra män, och transpersoner.

Tre viktiga områden

Vi i MÄN Stockholm ser tre viktiga områden där politiken långsiktigt behöver göra insatser för att minska våldet.

1. Vi behöver säkerställa skolans roll att belysa och utmana stereotypa föreställningar kring könsidentitet, sexualitet, och sexuell läggning.

2. Att killar såväl som män får delta i våldsförebyggande insatser och lära sig metoder för hur de kan minska risken att de själva eller manliga vänner hamnar i destruktiva beteenden.

3. Stockholms politiker behöver hitta sätt att involvera fler män och pappor i omsorgsarbetet och ansvaret för barn och familj.

När vi via mail frågar alla partierna i stadshuset vilken politik de vill driva kring dessa tre delar den kommande mandatperioden får vi svar från alla partier utom KD och SD.

Utmana stereotyp könsidentitet

Det är välkommet att flera partier (framför allt Fi, V, S, MP, C & L) vill stärka arbetet i skolan i form av konkreta program, stärkt sexualundervisning och fokus på samtyckeskultur. Det finns även idéer om punktinsatser när det kommer till att stärka män och pappors omsorgsarbete.

Det vi som organisation med lång erfarenhet av att engagera män i arbetet skulle vilja se mer av är politikernas förslag på åtgärder som tydligare utmanar stereotypa föreställningar kring könsidentitet – särskilt kring vad som förväntas av en kille och man.

Kan påverka i valet

I valet kan varje stockholmare spela en avgörande roll för vilken inriktning Stockholm tar i arbetet mot mäns våld. MÄN Stockholm står stadigt i övertygelsen att ingen pojke eller man är förutbestämd att utöva våld – men det kräver mod, handlingskraft och förebyggande arbete om vi ska nå målet att ingen ska utsättas för våld.