Infrastrukturdepartementet har i rapporten ”Arlanda – en plan för framtiden” angett en plan för utveckling och utökning av Arlanda flygplats. I rapporten föreslås en särskild Arlandaförhandlare som i dialog med berörda kommuner och regioner, Trafikverket och Swedavia skapar en helhetslösning där markinfrastrukturen stärks.

– Vi är glada över att vi äntligen fått gehör för vårt önskemål om en Arlandaförhandling. Arlanda flygplats och dess utveckling berör så mycket mer än bara flygplatsen, inte minst oss närliggande kommuner som arbetar med samhällsplanering, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M) i ett pressmeddelande.

Ur trafiksynvinkel är det viktigast för kommunen att Ostkustbanan och E4 stärks. Här vill kommunen se en breddning av E4 med en fullt utbyggd trafikplats norr om trafikplats Glädjen i Väsby. Satsningen, anser kommunen, är nödvändig för att minska köer och möta de ökade pendlingsströmmarna på vägnätet.

Vill få bort avgift

Kommunen vill även att avtalet om den spårbundna direkttrafiken mellan Stockholm central och Arlanda flygplats omförhandlas. Målet är att få bort stationsavgiften på i dag 130 kronor som tågresenärer drabbas av.

”Sammantaget är samtliga ovanstående satsningar nödvändiga om målet att 60 procent kollektivtrafikresande till och från Arlanda flygplats ska kunna uppnås senast 2030”, skriver kommunen i sitt yttrande.

Kommunen ställer sig också bakom nätverket Arlandaregionens yttrande. Där framhålls vikten av att infrastruktursatsningar behöver ske i nutid på grund av rådande kapacitetsbrist.

Motverka flygbuller

En annan viktig fråga för Upplands Väsby är att motverka flygbullret. Därför är kommunen tveksam till att förlägga nya banor i nord–sydlig riktning. Det skulle främst få negativa följder för boende i södra delarna av Väsby. Kommunen vill i stället att en sådan bana förläggs i öst–västlig riktning.

– Rapporten ger oss glädjande besked. En Arlandaförhandling kan utgöra grunden för hela regionens planering av infrastruktur, ökat bostadsbyggande och större arbetsmarknad. Vårt mål är att Arlanda ska fortsätta utvecklas, samtidigt som vi tillvaratar Upplands Väsbys möjligheter att växa, säger oppositionsråd Mathias Bohman (S).