Tre mandat saknas för att de sex partierna ska ha majoritet, om de enades om byggpolitiken Foto: Anders Gustafsson

Sex partier vill ha ny byggpolitik i Nacka

Sex av nio partier i Nackas kommunfullmäktige vill ha en ny inriktning på den lokala byggpolitiken. Men även om de skulle enas om en gemensam bygglinje skulle de vara i minoritet, som mandatfördelningen ser ut i dag, en vecka före valet. Tre mandat saknas för en majoritet.

  • Publicerad 09:33, 5 sep 2018

Partierna i Nacka har olika prioriteringar om de vinner valet 9 september.

Lokaltidningen Mitt i har frågat de nio partierna i kommunfullmäktige om deras tre viktigaste prioriteringar om de tar makten i Nacka.

”Förbättrad framkomlighet”

Exempelvis vill Moderaterna förbättra framkomlighet i trafiken. M vill även ha fler poliser och hålla kommunskattesatsen låg.

Socialdemokraterna trycker å sin sida på att Nackas stadsbyggnation behöver en ny inriktning och att det anställs fler lärare.

Miljöpartiet, i dag tredje största parti i Nacka, vill satsa på kollektivtrafiken och minska barngrupperna i förskolan.

Prioriteras av flera partier

Några områden prioriteras av flera av partierna. Det gäller bland annat trafikpolitiken, skolpolitiken och byggpolitiken.

När det gäller byggpolitiken vill sex av fullmäktiges nio partier att kommunen ändrar inriktning.

Socialdemokraterna vill exempelvis ha en helt ny byggpolitik, med ett ökat fokus på fler hyresrätter.

Vänsterpartiet är inne på samma spår och vill att huvuddelen av det som byggs i Nacka ska vara hyresbostäder.

”Bromsa byggtakten”

Nackalistan och Sverigedemokraterna vill bromsa byggtakten. Kristdemokraterna vill ”Bevara Nackas själ” och ”kulturella identitet”. Miljöpartiet vill kunna styra byggandet mer än i dag, bland annat för undvika segregation och få ett mer ”klimatsmart” byggande.

Skulle de sex partierna enas om en gemensam byggpolitik skulle de tillsammans ha 29 mandat i fullmäktige, jämfört med 32 mandat för resterande tre partier, som är majoriteten av Allianspartierna, som inte pekar ut byggpolitiken som ett prioriterat område i Mitt i:s valenkät.

Fakta

Partiernas tre viktigaste frågor vid en valvinst

Moderaterna:

1. Bättre framkomlighet. Starta bygget av både Österleden och tunnelbanan kommande mandatperiod.

2. Större trygghet med fler poliser och lokala trygghetsåtgärder.

3. Låg skatt och god ekonomi genom att fler jobbar. Det ger oss möjlighet att satsa på skolan, omsorgen och nya idrottsanläggningar.

Miljöpartiet:

1. Vi vill ha mer kollektivtrafik, fler, tätare (östliga) båtförbindelser, säkra cykelparkeringar, lånecyklar ihopkopplade med Stockholm, utbyggda och bättre separerade gång- och cykelbanor.

2. Nacka kan styra mer vad som byggs, mot segregation, klimatsmart, i trä och med blandade bostäder som folk har råd med.

3. Barngruppernas storlek påverkar pedagogiska verksamheten och gör det svårare att se och ha tid för varje barn. Med riktade bidrag vill vi minska barngrupperna.

Nackalistan:

1. Bromsa utbyggnadstakten i Nacka och bygg så att infrastrukturen finns på plats när folk flyttar in.

2. Bevara och skydda stora som små grönområden.

3. Satsa på tidiga insatser för barn och unga som riskerar fara illa.

Sverigedemokraterna:

1. Sänka byggtakten, bevara grönområden och urskog och med det Nackas unika karaktär.

2. Den senaste ökningen av överfallsbrottslighet vill vi reducera med hjälp av ökad polisiär närvaro och bevakning över extra utsatta områden.

3. Vi kommer att fortsätta driva frågan om att minimera kostnaderna för mottagandet av migranter.

Vänsterpartiet:

1. Huvuddelen av de bostäder som byggs ska vara hyresbostäder. Vi har förslag för låga hyror. Bilda ett kommunalt bostadsföretag.

2. Mindre grupper i förskola och fler behöriga lärare. Resurser för en jämlik skola.

3. Bygg inte i Ryssbergen, ställ krav på hållbart byggande, nej till Österleden.

Socialdemokraterna:

1. Nackas stadsbyggnad behöver en ny inriktning till en levande stad för alla med god tillgång till idrott, kultur och grönområden.

2. Bygg fler hyresrätter så att våra unga kan flytta hemifrån och äldre sälja villan den dagen de vill det. Ett kommunalt bostadsbolag ger oss bl.a. möjligheter att ha bostadsgaranti för unga.

3. Fler lärare och personal för bättre studiero i skolan och för att minska barngrupperna i förskolan. Vi höjer hellre skolpengen än sänker skatten.

Liberalerna:

1. Skolan först. Högre status till läraryrket och högre lön. Fler lärarassistenter och syskonförtur i Nackas skolor.

2. Rimlig restid: Östlig förbindelse, fler direktbussar, fler infartsparkeringar.

3. Fritid: Mer plats för idrott, fler parker, trygga gång och cykelvägar och strandpromenader.

Centern:

1. Gör Nacka sjukhus till ett akutsjukhus med BB och barnkompetens.

2. Giftfri vardag i skola och förskola. Kommunen ska köpa in antibiotikafri mat, närproducerade och ekologiska livsmedel.

3. Bygg Österleden och utöka pendelbåtstrafiken till och från hela Nacka. Fler cykelbanor och säkra cykelparkeringar. Vi vill prova en kommunal båtlinje mellan Tollare och Fisksätra.

Kristdemokraterna:

1. Bevara Nackas själ. Vi stoppade rivningen av Pumphuset i Järla sjö, trots stark politisk motvind. Vi fortsätter kämpa för att bevara Nackas kulturella identitet.

2. Barn med särskilda behov. Mindre barngrupper i förskolorna, daglig motion för fysisk och psykisk hälsa.

3. Stärkt nätverk runt de nyanlända. Vi ställer krav och ger stöd.

Visa merVisa mindre