Så vill partierna prioritera – fem viktiga frågor

Lokaltidningen Mitt i frågade inför valet partierna vilka fem frågor de vill prioritera om de vinner valet. Här kan du läsa deras svar igen.

 • Publicerad 13:11, 7 sep 2018

Moderaterna

 1. Utveckla äldreomsorgen i Tyresö. Tyresö ska ha Sveriges modernaste äldreomsorg. Vi bygger fyra nya moderna boenden i alla kommundelar. 140 fler platser än i dag. Silviacertifieringen för värdig vård av dementa behålls och utvidgas.
 2. En av Sveriges bästa skolor. Tyresö är och ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner. Att elever och föräldrar har rätt att välja skola är för oss en självklarhet. Vi bygger ut och moderniserar skolor för växande elevkullar.
 3. Hållbar tillväxt. 
Vi står upp för översiktsplanen med en byggtakt bland de lägsta i Stockholmsregionen. Villaområden ska värnas och inte förtätas. Det är Moderaterna en garanti för. Byggande bara i tydligt utpekade stråk.

  Inför integrationsplikt

 4. Satsa på framkomlighet för alla. Bygg ut Tyresövägen med ett tredje körfält. Etapp 1 byggs 2019 fram till Petterboda. Sedan vidare i högt tempo. Ett rejält väglyft med dubblade anslag till vägunderhåll. En politik för alla trafikslag.
 5. Inför integrationsplikt. 
Vi vill införa en integrationsplikt som ska gälla alla nyanlända vuxna. Ansvaret för att integrera sig ligger på den nyanlända. Godtagbar svenska, samhällsintro och att göra sig anställningsbar ingår.

Socialdemokraterna

 1. Trygga barn och fler vuxna i skolan. Skolan och förskolan behöver fler utbildade lärare, bättre studiero och upprustade läromiljöer. Vi vill satsa på förskolan och skolan så att inga barn lämnas efter.
 2. Vi vill rädda, rusta upp och utveckla Björkbackens äldreboende, samt bygga fler äldre- och trygghetsboenden. I dag tvingas äldre flytta från Tyresö på grund av platsbrist. Det är inte värdigt.
 3. Bygga fler billiga hyresrätter och införa bostadsgaranti för unga. För att fler unga ska kunna flytta hemifrån och för att fler ska kunna välja boendeform.

   Rädda Björkbackens äldreboende

 4. Polisstation och fler poliser till Tyresö. Införa trygghetsvakter och öka kameraövervakningen på otrygga platser. Öka tryggheten på sikt med fler fritidsgårdar och fler fältassistenter.
 5. Ensamhet för äldre är ett stort problem. Därför vill vi införa träffpunkter för äldre i kommunen. Det främjar hälsan hos äldre och minskar vård- och omsorgsbehovet.

Miljöpartiet

 1. Höjda ambitioner i miljö- och klimatarbetet.
 2. Fler anställda i skola och omsorg.

  Fler hyresrätter till rimliga hyror

 3. Bättre elevhälsa och förebyggande arbete.
 4. Äldreomsorg för olika behov och fler mötesplatser.
 5. Fler hyresrätter till rimliga hyror.

Liberalerna

 1. Skolan först. Fler speciallärare och lärarassistenter för elevanpassning och avlastning. Förstärkt elevhälsa. Nya eller rustade byggnader med roliga skolgårdar. Fler förskolor ger mindre barngrupper.
 2. Bygg varsamt. Börja med vägar, trafikplatser, kollektivtrafik och infartsparkeringar. Nya bostäder med hänsyn till närboende och kulturmiljön. Inga höghus i Trollbäcken. Bygg tredje körfältet snarast.
 3. Skapa äldreomsorg med guldkant. Öka valfriheten och kvalitén genom att bygga nya moderna omsorgsboenden i alla kommundelar med egna tillagningskök som ger fin boendemiljö, god mat och bra arbetsmiljö.

  Inga höghus i Trollbäcken

 4. Klimatsmart fungerande vardag. Tätare kollektivtrafik med sittplats. Energisnål LED-teknik, återvinning av matavfall och värme från till exempel ishallen. Enkelt bygglov för egen elproduktion, som solpaneler.
 5. Stärk kommunens ekonomi. Effektivisera verksamheterna genom ny teknik, digitalisering, förbättrade arbetsmetoder och moderna lokaler för att attrahera kompetent personal och undvika en skattehöjning.

Sverigedemokraterna

 1. Ökad trygghet på gator och torg. Otryggheten i Tyresö breder ut sig och antalet anmälda brott ökar. Vi har arbetat för ökad kameraövervakning. Vi går nu fram med ett 6-punktsprogram för ökad trygghet.
 2. Administrativa lärarassistenter och mer kringpersonal i skolan

. Det behöver tillföras olika typer av stödfunktioner utifrån vilka behov som finns på olika skolor, såsom administrativa lärarassistenter, sjuksköterska, studievägledare och kurator. Det satsar vi 11 miljoner på.
 3. Kostnadstak för gatukostnadsavgifter på 200 000 kronor. Vi anser att det är orimligt när en person eller en familj tvingas betala mycket stora summor för vägar, gator och allmänna platser. Den rådande policyn slår hårt mot enskilda.

  Inför lokalt tiggeriförbud

 4. Samtliga lediga bostäder till ordinarie bostadskö

. 2016 röstade de övriga partierna i fullmäktige igenom att var fjärde ledig hyresrätt ska gå till migranter. Detta slår hårt mot ungdomar och andra bostadslösa.
 5. Inför lokalt tiggeriförbud – på riktigt . Många tiggare är beroende eller tvingade av kriminella organisatörer. Därför uppmanar Sverigedemokraterna till att stoppa tiggeriet.

Centerpartiet

 1. Vi vill förbättra förutsättningarna för småföretagarna. De är de som ser till att skapa arbetstillfällen och praktikplatser. Det i sin tur leder till att fler människor kan försörja sig själva. Småföretagens möjligheter att växa i ett samhälle, är grunden till en offentlig sektor som kan möta alla behov.
 2. Vi vill förbättra förutsättningarna för att alla ska kunna arbeta med miljön, allt från att man kan ha solceller till biodling. Länderna kring Östersjön behöver samarbeta för att rädda vårt hav från att dö.

  Vägarnas kapacitet måste färdigställas innan man förtätar mer

 3. Vi vill ha värdig och tillgänglig vård och omsorg för barn, unga, vuxna och äldre. Vård direkt oavsett om det gäller brutet ben eller nedbrutet psyke.
 4. Vi menar att vägarnas kapacitet måste färdigställas innan man förtätar mer. Förenkla för resor med kollektivtrafik. Tätare turer, relevanta linjer, kommunala linjer där SL inte tar sitt ansvar.
 5. Skolan ska anpassas efter elevernas behov och förmåga – eleverna ska inte behöva anpassa sig efter kriterier som passar skolan.

Kristdemokraterna

 1. Barngruppernas storlek i förskolan skall minska ytterligare.
 2. Det skall byggas fler trygghetsboenden, mellanboenden eller andra former av boenden för äldre, så att – när personen själv bedömer att behovet finns – ska denna kunna flytta till en tryggare form av boende.
 3. Tyresö Bostäder ska ha ett fortsatt stort ansvar för byggande av hyresbostäde. Endast några få områden ska förtätas, så som centrumområden. All nybyggnation ska anpassas till kringliggande miljön.

  SFI under föräldraledigheten

 4. SFI ska erbjudas även under föräldraledigheten med möjligheten att ha med sig barn. Föräldrar ska kunna lära sig svenska samtidigt som det exempelvis erbjuds barnpassning, då språket är en viktig grund för en god integration.
 5. Kommunens förskolor och skolor ska vara giftfria, hormonstörande ämnen ska fortsatt fasas ut. Detta för både barn och personals hälsa samt för miljöns skull.

Vänsterpartiet

 1. Fler hyreslägenheter med rimliga hyror, som till exempel Temyntan*, för att våra unga vuxna ska kunna flytta hemifrån samt bygga seniorbostäder med hyresrätt. Vi vill bygga bort den enorma bostadskön genom att bygga lägenheter med hyresrätt.
 2. Rädda Björkbackens äldreboende genom att rusta upp det enligt Arbetsmiljöverkets krav. Bygga fler äldreboenden och korttidsplatser i kommunal regi.

  Fler hyreslägenheter med rimliga hyror

 3. Ökad stödundervisning till barn med särskilda behov och skapa mindre klasser med ökad personaltäthet och fler specialpedagoger
 4. Starta en landstingsdriven vårdcentral i Tyresö med en närakut.
 5. Bygga fler gruppboenden för funktionsnedsatta och starta en Träffpunkt för dessa samt göra Tyresö kommun fysiskt tillgänglig för funktionsnedsatta.* I en tidigare version av artikeln stod det fel bostadsprojekt som exempel.