Så vill Värmdöpolitikerna minska utsläppen. Foto: Mostphotos

Så vill partierna minska utsläppen

Den ovanligt heta och torra sommaren har gjort klimatet till en riktig snackis. Nu ger Värmdöpolitikerna svar på hur de vill minska utsläppen.

  • Publicerad 13:31, 5 sep 2018

Liv Simonsen (V)

– Genom att minska biltrafiken genom ökad turtäthet i kollektivtrafiken och nolltaxa. Då behövs heller inte energislukande nya vägbyggen att kommunala byggen bara sker med energisparande material.

Mikael Lindström (S)

– Värmdö ska vara fossilfritt 2030. Fler infartsparkeringar, cykelvägar, snabbussar, laddstolpar och generösare skolskjuts. Fler solceller på taken, mer närodlad mat och upphandlingar med klimatkrav. Fler flerbostadshus i trä. 

Hanna Thorell (MP)

– Vi behöver ta fram en detaljerad handlingsplan för hur kommunens klimatmål ska nås, förbättra för kollektivtrafik och cykling, satsa på mer förnybar energi samt uppmuntra till hållbart byggande.

Ina Ununger (C)

– VA utbyggnad och minskade utsläpp/enskilda avlopp. Utbyggnad av hållbara transporter på väg och vatten till exempel elbåtar, elstolpar. Utveckla samarbete med akademi, näringsliv och kommun för testbädd- och testanläggningar för innovativa tekniklösningar.  

Fredrik Sneibjerg (L) 

– Vi vill minska kommunens fossila energianvändning. Effektivisera kommunens egen VA-utbyggnad. Bygga bräddningsmagasin vid pumpstationerna. Bygga fler gång- och cykelvägar samt fler infartsparkeringar. 

Deshira Flankör (M)

Klimatavdrag för företag som investerar i teknik som kan eliminera eller drastiskt minska den svenska basindustrins utsläpp. Ett miljöarbete kring Torsbyfjärden, Kolström och Baggensfjärden ska påbörjas. 

Anna Lipinska (KD)

– Vi vill underlätta för fler att välja resa kollektivt. Därför behöver vi satsa på fler infartsparkeringar samt fortsatt utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägsnätet. Värmdö ska bygga mer bostäder och offentliga lokaler i modern träbyggnadsteknik när kommunen bygger åt sig själv.  

Thorulf Empfevik (SD)

– Utsläpp som påverkar miljön begränsar sig inte till en specifik ort eller land. För att på riktigt komma åt problemen måste Sverige bidra till att minimera klimatpåverkan globalt genom teknologiskt stöd till länder som gör sin utvecklingsresa.