Så vill Lidingöpolitikerna värna klimatet

Mitt i har frågat politikerna på Lidingö vad de vill göra lokalt på Lidingö för att minska utsläpp och värna klimatet.

  • Publicerad 12:17, 3 sep 2018

Moderaterna

”Lidingö har klättrat till plats 32 i kommunmiljöranking. Vi gör saker som ger effekt – inte symbolpolitik. Vi ger möjlighet till alternativa drivmedel och bra infartsparkeringar. Ny bro för spårväg city och kollektivtrafik”.

Lidingöparitet

”Vi verkar för minskat bilåkande genom tätare turer på Lidingöbanan, omdragning via Lidingö Centrum och sammankoppling med Spårväg City. Därtill vill vi ha bättre tvärförbindelser och utökad saltsopning”.

Kristdemokraterna

”Vi vill fortsätta att förbättra vattnet i Kottlasjön. För att stoppa föroreningarna av Östersjön vill vi flytta båttoalettstömningsstationen till Björkskär. Skogen ska skötas utifrån ekologisk mångfald och rekreationsområden, inte avverkas”.

Liberalerna

”Förbättra återvinningen av material och avfall, effektivisera energianvändningen och sätta upp solceller på stadens fastigheter. Fler smarta parkeringslösningar för att underlätta grönare pendlande”.

Centerparitet

”Mer solceller genom gratis bygglov och slopat bygglovskrav på vanliga villor. Höga miljökrav i upphandling, tex hållbar mat från jord till bord. Verka för att Käppalaverkets spillvärme blir fjärrvärme”.

Socialdemokraterna

”Med en nollvision för klimatutsläpp från den byggda miljön genom offensiv satsning på modern träbyggnadsteknik, bygglovsbefria solpaneler, smartare energilösningar, bättre samordning vid distribution”.

Miljöpartiet

”Lidingö behöver en klimatplan för att nå de svenska klimatmålen. Politiken och staden måste ha en mer hållbar stadsplanering som minskar utsläppen från byggande, trafik och konsumtion”.

Vänsterpartiet

”Energiåtgången i stadens egna fastigheter ska minimeras och privata fastighetsägare stimuleras till energibesparande åtgärder och installation av solceller. Den gröna statliga investeringsbank Vänsterpartiet föreslår underlättar genomförandet av detta. Bostadsbebyggelse ska ske i kollektivtrafiknära lägen. V vill främja kollektivtrafik och cykling. Stadens egna fordon ska drivas av förnyelsebara bränslen och staden ska verka för laddstolpar för laddning av eldrivna bilar som några delar i arbetet för ett fossilfritt Sverige. Det krävs en omställning av vårt levnadssätt, det underlättas av att både resurser och konsumtion fördelas mera jämt, ett jämlikt samhälle”.

Sverigedemokraterna

Har inte svart på frågan.