Elvir Kazinic (S), ordförande och Benjamin Dousa (M), vice ordförande i Rinkeby-Kista sdn. Foto: Läsarbild Stockholms stad

Så här vill politikerna satsa i Järva

Vilka är de tre viktigaste sakerna som ditt parti vill verka för eller förändra i Rinkeby-Kista stadsdelsområde, om ni vinner valet? Den frågan ställde Mitt i till företrädare för de politiska partierna i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

  • Publicerad 06:01, 31 aug 2018

Ämnena skulle rymmas inom de områden som stadsdelspolitikerna råder över, som äldreomsorg, parkmiljöer, kommunala förskola och kultur/fritidsverksamhet.

Här är svaren:

Socialdemokraterna

Elvir Kazinic (S), ordförande i nämnden:

Trygghet. Vi ska samverka med lokalpolisen för att stoppa droghandeln. Avhopparverksamhet för den som hoppar av kriminalitet ska finnas. Det är bra att vi har fått Framtid Järva till Rinkeby. Satsningar på det förebyggande arbetet, ambulerande ordningsvakter och utökad kamerabevakning är viktiga. Trygghetsfond ska utökas till 400 miljoner för att öka tryggheten på gator och torg. Dessutom ska vi fortsätta att från stadsdelsnämnden ha ett nära samarbete med civilsamhället. Vi kommer att klara tryggheten.

Arbete. Alla som kan ska jobba. Under de senaste fyra åren har arbetslösheten minskat med 32 % i stadsdelen. Vi vill fortsätta satsa på fler sommarjobb, ge komvuxgaranti och hålla i att unga arbetssökande ska inom 90 dagar erbjudas jobb, praktikplats eller utbildning. Nyanlända ska vara i jobb inom två år.  

Förskola. Alla barn ska klara kunskapsmålen, den resan börjar redan i förskolan. Andelen elever som är behöriga till gymnasiet har ökat i alla kommunala skolor i Rinkeby-Kista de senaste åren. Vi vill satsa 1 miljard mer på förskolan i Stockholm för att öka antalet förskolelärare och barnskötare och göra barngrupperna mindre. Det här kommer att bli bra för både barn, föräldrar och personal

Moderaterna

Benjamin Dousa (M), vice ordförande i nämnden:

Trygghet i gatumiljö/parker. Vi vill öka tryggheten genom fler trygghetskameror, synliga ordningsvakter och tillämpa nolltolerans mot klotter. Rinkeby-Kista har offentliga platser där gäng av unga män avsiktligt sprider en känsla av otrygghet omkring sig. Därför vill vi skärpa de regler som finns i polislagen och som innebär att Polisen kan avvisa eller avlägsna personer som stör ordningen.

Förskola. Vi vill avlasta förskolans pedagogiska personal och samtidigt erbjuda möjliga arbetstillfällen för personer som står utanför arbetsmarknaden genom att inrätta tjänster som måltidsvärdar. Måltidsvärdar ska utföra enklare sysslor och underlätta för förskollärare och barnskötare att fokusera på det pedagogiska arbetet.

Äldreomsorg. Rinkeby-Kistas äldreomsorg ska präglas av valfrihet. Den äldre befolkningen växer och för att möta behovet behövs fler aktörer som kan bidra till att vi får fler äldreboenden. Därför säger vi nej till de rödgrönrosas kommunaliseringar. Vi vill uppmuntra fristående aktörer att bidra till utbyggnad av äldreboenden.

Vänsterpartiet

Niklas Thorén (V), ledamot:

Feriejobb för unga. Vi vill fortsatt att samtliga ungdomar som ansöker om feriearbete ska få detta. Vi är väldigt stolta över att alla ungdomar som sökte feriearbete i våra stadsdelsområden fick jobb i år. Ungdomsarbetslösheten har minskat med nästan 50% sedan förra valet i våra områden. Det är en trend vi vill ska fortsätta, och feriejobb är ett utmärkt sätt för ungdomar att få prova på arbetslivet.

Billiga hyresrätter. Se till att det byggs fler billiga hyresrätter som folk har råd med. Ett problem i hela Stockholm är att många ungdomar till exempel inte har möjlighet att flytta hemifrån. Dels för att det inte finns några bostäder, och dels för att de hyresrätter som finns ofta är alldeles för dyra. Trångboddheten är ett stort problem i våra områden, dels för tryggheten i området i stort, men framförallt för de människorna som inte kan flytta hemifrån. Men detta vill vi ändra på. Vi vill se till att det byggs fler hyresrätter med en rimlig hyra. Vi vill inte ha några ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter som alliansen sysslade med när de styrde.

Förskolan. Öka kvaliten i förskolan genom att satsa på fler förskolepedagoger. Jag har själv barn i förskoleålder och jag vet hur viktigt det är för våra barn att förskolepedagogerna ska kunna göra ett så bra jobb de är kapabla till. För att göra det behöver de resurser. Detta är viktigt för våra barn, men också för arbetsklimatet för våra anställda på förskolorna.

Miljöpartiet

Tomas Beer (MP), ersättare i nämnden:

Skolan. Skolan måste blomstra, ökade satsningar på skolan.

Trygghet. Vi kommer att satsa på trygghet för alla på Järva, och att arbetstryggheten för unga skall skall intensifieras så att alla kommer ut i jobb

 Bostäder. Satsa på klimatsmarta bostäder.

Centerpartiet

Banar Sabet (C), ersättare i nämnden:

En likvärdig skola. En likvärdig skola där valfriheten ligger i fokus är en förutsättning för alla elever att få möjligheter att lyckas. Skolan är enskilt ett av de viktigaste verktygen för att möjliggöra klassresor och öka social rörlighet. Skolorna måste därför få tillräckliga resurser för att fullfölja sitt uppdrag.

Ökad trygghet. En central trygghetsjour i områden dit boenden kan vända sig för att få hjälp av lokala ordningsvakter dygnet runt. Vi vill utveckla stadens trygghetskapande arbete i samverkan med civilsamhället och lokal samverkan. Trygghet för oss är också tillgänglig välfärd och möjlighet till bostad.

Skapa fler jobbFler arbetsplatser och fler människor i området på dagen bidrar till större underlag för service, vilket skapar både jobb och trygghet. Därför vill centerpartiet att fler kommunala förvaltningar och statlig myndigheter ska förläggas till  de delar av ytterstaden som har få arbetsplatser. 

Kristdemokraterna

Sofia Tahko (KD), ersättare i nämnden:

Ökad trygghet. Vi prioriterar insatser för ökad trygghet med förslag som till exempel fler kommunala ordningsvakter med större befogenheter att ingripa mot ringa brott såsom nedskräpning och skadegörelse. Kristdemokraterna vill även att otrygga områden i stadsdelen, som exempelvis Kista busstorg, ska rustas upp.

Barn och unga. Det är viktigt att så tidigt som möjligt se och fånga upp barn och unga som far illa och som är på glid. Att erbjuda stöd till föräldrar och att inrätta fler sociala insatsgrupper där skola, socialtjänst och polis samarbetar kring enskilda ungdomar är viktiga delar i detta arbete.

InfrastrukturBra infrastruktur måste finnas på plats i hela staden. En högre andel stockholmare måste ges möjlighet att cykla, gå eller åka kollektivt för att framkomligheten ska öka och miljöfarliga utsläpp minska. Fotgängare och cyklister behöver ha fungerande stråk för en god trafiksäkerhet.

Feministiskt initiativ

Jasminé Meho, (Fi) Järva:

Upprustning av området. Det ska finnas många tillgängliga platser och lokaler att mötas på för boende, besökare och för lokala organisationer. Vi vill också rusta upp gamla fotbollsplaner och skapa nya aktivitetsytor för sport och umgänge.

Områdesvärdar. Vi vill ha områdesvärdar/trivselvärdar som finns tillgängliga på lokal nivå. Uppdraget för områdesvärdar blir att erbjuda informationsstöd kring lokalområdet och att vara en länk mellan medborgare och myndigheter.

Trygghet genom belysning. Vi vill förbättra belysningen och tryggheten i Sibeliusgången, Akalla. Många upplever att det är mörkt och obehagligt att gå där idag samt att det sker mycket motortrafik där. Tryggheten kan öka om stället fräschas upp och exempelvis ger utrymme för konst och bättre belysning.

Sverigedemokraterna

Peter Wallmark, distriktsordförande:

Tryggheten. Sverigedemokraterna anser att tryggheten måste förbättras för kommuninvånarna. Fler uppsatta trygghetskameror och ett ökat antal patrullerande ordningsvakter är exempel på förebyggande åtgärder som vi är positiva till. Sedan ska vi arbeta mer med belysning för att öka tryggheten.

Skolan. Nyanlända med stora brister i det svenska språket placeras i skolklasser för tidigt, resultatet blir att andra barns skolgång blir lidande. Vi vill att nyanlända barn och ungdomar går i förberedelseskolor. Tryggheten är viktig, de som förstör för andra barn ska förflyttas från skolan.

Parkeringsavgifter. Vi kommer ta bort de införda avgifterna för boendeparkering. Det handlar bland annat om att vi kommer se till att den införda parkeringstiden återställs från 7–19 till 9–17. Vi kommer verka för att MC-förare som bidrar till mindre trängsel på våra gator får parkera gratis i Stockholms stad.

Mitt i har inte fått svar från Liberalerna, och därför finns inte de med i enkäten.